Myrene-Høgedal-Solberg

Varsel om oppstart av områdeplan. Formålet er vegforbindelse fra E18 til Myrene. Frist for merknader er 20. juni.

Oppstart av områdereguleringsplan for strekningen Myrene – Høgedal - Solberg, iht. pbl. §§ 12-1, 12-8 og 12-14

Område/formål

Planområdet omfatter areal fra Myrene området til Høgedal og Solberg for i hovedsak å få på plass en vegforbindelse fra E18 til Myrene (Sorteport).  Det vil også bli sett på mulighet for transformasjon i deler av området.

Gjeldende kommunedelplan viser at området i hovedsak består av byggeområder, men også LNF inngår i planområdet.

Området fra E18 og frem til bunnen av Amerikakleiva ble vedtatt i kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 Dørdal-Grimstad, den 26.09.2019.
Utover det vil reguleringsplan for Myrene område (vedtatt 25.03.1985), Myrene-Stoa (vedtatt 14.04.1997), Sorteport-Kloppenebakken (vedtatt 30.08.1998), Sykehusområdet (vedtatt 11.12.1995) og Frolandsveien 6 (vedtatt 17.11.2011) kunne bli berørt.

Det er vurdert konsekvensutredning, men det er konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for slik utredning, da området består i hovedsak av eksisterende bebyggelse samt nylig vedtatt kommunedelplan for E18.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Merknader/frist

Har du merknader/uttalelser til planforslaget sendes de skriftlig innen 20. juni 2020 til: 
Arendal kommune
Postboks123
4891 Grimstad
eller postmottak@arendal.kommune.no