Moland Park

Bystyret har vedtatt å legge planforslag for Moland park ut til offentlig ettersyn. Formålet er næring. Frist for merknader er 15. mai.

Arendal bystyre har i møte 5. mars 2020, PS 20/42, vedtatt å legge reguleringsplan for Moland Park,  ut til offentlig ettersyn med endringer. Dokumentene er nå endret i henhold til bystyrets vedtak.

Område 

Planområdet ligger i Moland Park, mellom ny E18 og Jovann. Planområdet består av to delområder, stykket opp av eksisterende næringsbebyggelse. Planområdet grenser mot Jovann i øst og gamle E18 (nå sykkelvei) i vest. Planområdet er på 93 daa.

Formål

Planforslaget åpner for næringsformål i form av industri, lager og annen næring. Forretning, kontor og hotell inngår ikke i planforslaget. Hovedintensjonen med planforslaget er å legge til rette for etablering av lager, lokaler for håndverksbedrifter, lettere industri og lignende med tilhørende kontorfasiliteter.

Merknader/frist

Har du merknader til forslaget sendes de skriftlig innen 15. mai til: 
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no  

Saksdokumentene er også tilgjengelige i papir på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2.