Lunderød 18

Vedtatt detaljplan for Lunderød 18. Formålet er boliger. Klagefrist 5. november.

Arendal bystyre vedtok i møte 30. september 2021, sak 21/176 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. 

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig og er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Formål

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av 8 nye boliger med tilhørende uteareal og infrastruktur. 

Dokumentene vil også være tilgjengelige på servicesenteret i 1. etasje i Arendal rådhus i perioden frem til klagefristen utløper. 

Krav om erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter pbl. § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort. 

Klage/frist 

I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet,  og planvedtaket blir kunngjort i Agderposten fredag 15. oktober 2021. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 05. november 2021 (minst 3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen). Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. 

Eventuell klage fremsettes skriftlig for kommuneplanutvalget og sendes innen 5. november 2021 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller e-post postmottak@arendal.kommune.no 

Dokumentene vil også være tilgjengelige på servicesenteret i 1. etasje i Arendal rådhus, Sam Eydes plass 2,  i perioden frem til klagefristen utløper.