Løvøya boligområde

Offentlig ettersyn av forslag til plan. Formålet er boliger og småbåtanlegg. Frist for merknader er 1. september.

Asplan Viak AS har omarbeidet og utvidet gjeldende reguleringsplan for Løvøya boligområde (tidligere Strengereid øst fra 2003) på oppdrag for Løvøya Eiendom AS.

Forslag til reguleringsplan for Løvøya boligområde, datert 05. januar 2016, revidert 09.04.2021 ble tatt opp til 1. gangs behandling i kommuneplanutvalget den 05. mai 2021, sak 47/2021.

Det ble vedtatt å legge forslaget ut til offentlig ettersyn med visse endringer. Vedtaket er fulgt opp og plandokumenter revidert 17.06.2021.

Område

Planområdet ligger rett øst for Strengereid, langs fv. 410 ca. 15 km fra Arendal sentrum og ca. 4 km fra Eydehavn.

Formål

Hensikten med planarbeidet er å utvide og fortette eksisterende boligområdet, samt utvide småbåtanlegget.

Merknader/frist

Høringsperioden er fra 25. juni til 1. september 2021.

Frist for merknader er 1. september 2021.

Har du merknader til planforslaget sendes de innen 1. september 2021 til:
Arendal kommune 
Postboks 123
4891 Grimstad,
 eller til postmottak@arendal.kommune.no