Langbrygga, deler av

Varsel om oppstart av offentlig detaljplan. Formålet er å utforme området til et attraktivt og hyggelig byrom. Frist for merknader er 5. april.

Varsel om oppstart av offentlig detaljplan for deler av Langbrygga, iht. pbl. §12-8, jamfør §12-3

Område

Planområdet ligger i Arendal sentrum og omfatter del av kommunal eiendom (offentlig veg) gnr. 501, bnr. 785. Planen omfatter fortau, veg- og parkeringsareal fra fasadeliv til bryggekant på hele strekningen fra krysset Nesbakken /Langbrygga, inkl. «Tapperiet» ut til Hotellkaja. Planområde dekker et areal som er på ca. 2200 m2. (sort stiplet linje)

Formål

Formålet med planen er å rehabilitere bryggekonstruksjoner, oppgradere vegareal, og utforme området til et attraktivt og hyggelig byrom med sitte- og oppholdsmuligheter, bryggepromenade og areal for havnerelatert virksomhet. Alle formål skal være offentlige.

Planarbeidet er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kap. 4 Generelle utredningskrav og Forskrift om konsekvensutredninger. Planforslaget vurderes å være i samsvar med gjeldende kommuneplan og er ikke av et slikt omfang at det er behov for konsekvensutredning eller planprogram.

Informasjon

Har du spørsmål til oppstartsmeldingen ta kontakt med: elin.lunde@arendal.kommune.no

Merknader/frist

Har du merknader til det igangsatte planarbeidet sendes de innen 5. april 2019 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad, eller post@arendal.kommune.no

 

Fant du det du lette etter?