Krøgenes, 511/153

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er næring. Frist for merknader 09. oktober.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Krøgenes, gnr. 511 bnr. 153 m.fl., iht. pbl. § 12-3, 12-8.

Planområdet

Planområdet ligger på Krøgenes i Arendal. Planområdet er på ~10,6 daa, og er avgrenset som vist på vedlagte kart. Planen berører hele eller deler av følgende gnr/bnr: 511/153, (del av 511/78 under fradeling), 511/33, 511/6, 511/28 og 600/410.

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til næringsareal N13.

Formålet med planleggingen

Formålet med planleggingen er å legge til rette for utvikling av området til næringsbebyggelse. I tillegg ønskes det tilrettelagt for handelsvirksomhet, herunder storhandel som trelast/byggevarehus/håndtverkerhandel/verksted etc. Det planlegges ikke etablert detaljvarehandel i området.

Tiltakshaver

Forslagsstiller er VN Utvikling AS. Stærk & Co as er ansvarlig for planleggingen.

Merknader/spørsmål/frist

Har du merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 09. oktober 2020 til:
Stærk & Co. as, Havnegaten 1, 4836 Arendal, eller per e-post: thk@staerk.no.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co. as., v/ Turid Hagelia Korshavn, tlf 930 96 282, e-post: thk@staerk.no.

Kunngjøringen kan også sees på www.staerk.no.

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute vil merknader og innspill bli gjennomgått. Selve planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir reguleringsplanen lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling