Krøgenes, 511/153

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 3. mars å legge forslag til plan ut til offentlig ettersyn. Formålet er næring. Frist for merknader er 30. april. 

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 3. mars 2021, PS 21/21, å legge forslag til detaljreguleringsplan for Krøgenes, gnr. 511, bnr. 153 m. fl., med plankart og bestemmelser datert 11. februar 2021, ut til offentlig ettersyn iht pbl. § 12-10/ §12-11. 

Formål

Formålet med planleggingen er å legge til rette for næringsbebyggelse. I tillegg ønskes det tilrettelagt for handelsvirksomhet, herunder storhandel som trelast/byggevarehus/håndtverkerhandel/verksted etc. 

Område

Området dekker et areal på ca. 10 daa, og ligger like nord for Kystveien på Krøgenes i nær tilknytning til Krøgenes handelssenter.

Høring/frist

Planforslaget er lagt ut på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2 fra 12. mars til 30. april 2021.

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig innen 30. april 2021 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad,
eller postmottak@arendal.kommune.no