Korveien 6, Rykene

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er boligutvikling. Frist for merknader 27. april.

Varsel om igangsetting av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale.

Det meldes oppstart av detaljregulering på vegne av Ingolf Birkeland for gnr./bnr. 418/33, 81, 82 og 601/173 m.fl. i Arendal kommune, iht. pbl. §§ 12-3 og 12-8

Formål

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for boligutvikling med tilhørende adkomst/vei, lekeplass og infrastruktur. Det tas sikte på å etablere boligbebyggelse for familier da området ligger nært barneskolen. I kommuneplan for Arendal 2019-2029 er området avsatt til fremtidig boligbebyggelse og er en del av B28.

Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredninger §§ 6-8.

Merknader/frist

Har du spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet sendes de innen 27. april 2020 til:

Gilje Byggrådgivning AS
Vafjellveien 1
4887 Grimstad, eller epost planinnspill@giljebyggraadgivning.no

Merkes/emnefelt: Korveien 6, Rykene