Kommunal kompensasjonsordning til næringslivet

Staten har nå kunngjort at det er bevilget ytterligere 750 mill. kr i likviditetsstøtte til næringslivet. Arendal formannskap har vedtatt fordeling av kommunens tildelte midler til kompensasjonsordning. Det lyses ut 6.670.000 kr i frie midler til bedrifter i Arendal som trenger særlig støtte og som har fått lite eller ingen nasjonale kompensasjonsmidler.

Prioriterte områder

Midlene rettes primært mot bedrifter innen

  • overnattings- og serveringsbransjen
  • sports- og fritidsvirksomheter
  • detaljhandel (utenom dagligvare)
  • reisebyråer og –arrangører
  • private kulturarrangører og –tilbydere (minimum omsetning i 2019 på kr. 600 000)

Bedrifter i andre bransjer som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger - og som har hatt betydelig inntektsbortfall og/eller ekstra kostnader på grunn av strenge smitteverntiltak, kan også søke.  

Søkere som mottok tilskudd i forrige runde av den kommunale utlysningen kan søke, men dersom det er nye søkere, vil disse prioriteres.  

Lag og foreninger kan ikke søke. Det gjøres unntak for frivillige organisasjoner som har administrativt ansatte og omsetning over 2,5 millioner kroner i 2019.

Kriterier for tildeling

Virksomheten må ha foretaksadresse i Arendal kommune. For selskap med foretaksadresse utenfor kommunen kan det også søkes på vegne av den lokale enhet, hvis den er registrert og driftes i Arendal. Det kreves fremlegges eget regnskap for denne enheten.

Bedrifter som har hatt underskudd i 2020 og/eller 1. halvår 2021, vil bli prioritert. Søker må kunne dokumentere betydelige ekstra kostnader eller tap som følge av nedstenging eller smittevernstiltak. Det kreves innsendt kontospesifisert regnskap for 2019, 2020 og 1. halvår 2021 bekreftet av regnskapsfører. Det kan i helt spesielle tilfeller gis tilskudd til bedrifter som startet opp i 2020, og som kan dokumentere kravene ovenfor.  

For bedrifter med negativ egenkapital for 2019, 2020 og 1. halvår 2021 må det foreligge dokumentasjon for hvordan bedrifter skal få positiv egenkapital

Det gis ikke midler til å dekke kostnader/tap som kan dekkes av andre kompensasjonsordninger.

Søknad, behandlingstid og utbetaling

Søknad sendes gjennom Regionalt næringsfond for Arendal, Froland, Grimstad. 

Søk her

Dersom bedriften har mottatt offentlig støtte de siste tre årene som faller inn under bagatellmessig støtte, må dette oppgis i søknaden (årstall, beløp og støttegiver). Grensen for bagatellmessig støtte er 200 000 euro i løpet av de siste 3 år. 

Virksomheter som er under avvikling, insolvente, under konkursbegjæring eller lignende, vil ikke motta støtte. Ved konkurs eller avvikling de kommende 2 måneder fra tildelingsdato skal tilskuddet tilbakebetales.

Spørsmål om ordningen kan rettes til saksbehandler Tor Arne Johnsen, tlf. 97 74 03 39, e-post raadfoer@gmail.com

Søknadsfrist er 23. september 2021. 

Svar på søknad og ev. utbetaling av innvilget tilskudd blir gitt innen utgangen av oktober 2021.