Kolbjørnsvik fergeleie, Hisøy

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er etablering av et moderne og fremtidsrettet fergeleie. Frist for merknader er 4. februar 2020.

Oppstart av detaljplan for Kolbjørnsvik fergeleie, jfr. pbl. §§ 12-1, 12-2, 12-8 og 12-14

Det er vurdert konsekvensutredning og det er konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for slik utredning.

Formål

Hensikten med reguleringsendringen er å skaffe hjemmel for å etablere et moderne og fremtidsrettet fergeleie med tilhørende funksjoner.

Område

Planområdet er ca. 2.5 daa og inkluderer land og sjøareal. Planområdet er del av gjeldende reguleringsplan for Kolbjørnsvik – Gimle, vedtatt 30. mai 2013 hvor området er regulert til offentlig ferjeanløp, småbåtanlegg, parkering og vei, samt hensynssone 570–kulturmiljø/bevaringsverdig bebyggelse. Planforslaget legger ikke opp til utbygging utover i sjøarealet, kun langs dagens kaikant.

Merknader/frist

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig innen 4. februar 2020 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no.