Kokkeplassen øst

Høring av planforslag for Kokkeplassen Øst datert 20.01.17 ligger ute til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 3. april 17.

Publisert av Lisbeth Gulbrandsen. Sist endret 21.02.2017
Kommuneplanutvalget vedtok i møte 08. februar 2017, sak 17/17 å legge planforslag for Kokkeplassen Øst datert 20.01.17 ut til offentlig ettersyn.
 

Område

Planområdet ligger på Kokkeplassen på Hisøya. Området avgrenses mot naboeiendommer i nord og i øst, mot Hølen og hovedhuset i vest og omfatter krysset ved fylkesveien i sør. Planområdet er på totalt 20 daa og omfatter både arealer på land og i vann.
 

Formål

Planforslaget legger til rette for etablering av en ny småbåthavn med inntil 120 plasser. Forslaget legger også til rette for etablering av næringsvirksomhet i form av bevertning i kombinasjon med landbruksdrift, samt ulike typer events. Tilhørende infrastruktur som bryggekant, parkering og ombygging av krysset ved fylkesveien inngår også i planforslaget.
 

Følgende saksdokument vil være tilgjengelig i høringsperioden:

• Behandling (protokoll og saksframlegg)
• Oversiktskart
• Forslag til plankart datert 20.01.17
• Forslag til bestemmelser datert 20.01.17
• Planbeskrivelse
• Illustrasjonsplan
• Rapport fra kulturhistorisk registrering
• Rapport fra kulturminner under vann
• Rapport naturmiljø
• Rapport støy
• Notat om grunnforhold
• Innspill til oppstartsmeldingen

Eventuelle merknader må sendes skriftlig til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no innen 03.04.17.

Fant du det du lette etter?