Kirkeveien, del av 305/373

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er 2 kommunale boliger ved vanntårnet på His. Frist for merknader 29. oktober.

Varsel om oppstart detaljregulering, iht. til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8
Asplan Viak AS skal på oppdrag fra Arendal eiendom KF utarbeide forslag til detaljregulering for Kirkeveien – del av 305/373.

Område

Planområdet ligger ved vanntårnet på His og omfatter del av eiendom 305/373. Området er eid av Arendal kommune. 

Formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 2 forsterkede kommunale boliger ved vanntårnet ved His, iht. bystyrevedtak den 25. mars 21, sak 21/62. Planen ønskes regulert med formål: Bolig/ tjenesteyting med tilhørende teknisk infrastruktur (VVA).
Eiendommen som ønskes regulert er avsatt til formålet tjenesteyting i kommuneplanen for 2019.   

Frist for innsending av innspill til planarbeidet

Har du innspill/merknader til planforslaget sendes de skriftlig pr. post eller epost innen tirsdag 29. oktober 2021 til:  
Asplan Viak AS, Postboks 701, 4808 Arendal, epost malene.rodbakk@asplanviak.no