Jaktekaia, Nedre Tyholmen

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er tilrettelegging for et hyggelig byrom for alle. Frist for merknader 24. oktober.

Varsel om oppstart av planarbeid for Jaktekaia, Nedre Tyholmen

Med henvisning til vedtak fattet i kommuneplanutvalgets møte 7. september 2022, sak 22/92, kunngjøres at nevnte område tas opp til regulering iht pbl. § 12-8. 

Formål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et hyggelig byrom som kan brukes av alle, med avklarte forhold for nyttetrafikk og uteservering. Målet er å utvikle dette til et nytt byrom der menneskene er i fokus.

Følgende bør tas opp til vurdering i planarbeidet; 
•    Trafikkregulering for nyttetrafikk og beredskap
•    Havneforhold, ny havnefront
•    Ferjeanløp, vurdering av plassering
•    Grenser for uteservering
•    Kvalitet på gatebelegningen
•    Overvannshåndtering

Område

Områdets avgrensning vises i dokumentet planavgrensning.  

Formålet med varselet

De involverte skal få vite at det nå foreslås laget en plan for området.
De involverte skal kunne komme med sine synspunkter når planarbeidet igangsettes.
Opplysninger om forhold som det bør tas hensyn til i planarbeidet, bør legges frem så raskt som mulig.

Kort om videre saksbehandling

Merknader, ideer mv. som kommer inn, vil bli gjennomgått og bli en del av bakgrunnsmaterialet som skal danne grunnlaget for utarbeidelsen av reguleringsplan for området. Forslag til reguleringsplan vil så bli behandlet i kommuneplanutvalget og lagt ut til offentlig ettersyn, dersom ikke planforslaget blir avvist. 

Når endelig planforslag er godkjent av kommuneplanutvalget, går saken videre til bystyret. Bystyret foretar den endelige godkjenning av planforslaget, dersom det ikke er innsigelser fra andre offentlige instanser.
 
Vi ønsker ditt syn på dette og eventuelle råd og synspunkter på hvordan vi skal oppnå målet, når vi setter i gang planarbeidet.

Informasjonsmøte

Det avholdes informasjonsmøte på Eldresenteret, Nedre Tyholmsvei 7, onsdag 12. oktober kl. 18.30-20.00. 

Spørsmål/merknader/frist

Eventuelle merknader må sendes skriftlig innen 24. oktober 2022 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad,
eller postmottak@arendal.kommune.no 

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Nora Moberg, nora.moberg@arendal.kommune.no , tlf. 37 01 30 00 eller
Kristin Fløystad, kristin.floystad@arendal.kommune.no , tlf. 37 01 30 00