Informasjon om fastlegesituasjonen i Arendal

Arendal kommune har delvis suspendert fastlegeordningen.

Arendal kommune opplever, som resten av landet, en stor mangel på fastleger. I juni 2021 har vi tre ubesatte fastlegeavtaler og to langtidssykmeldte fastleger.

De ledige stillingene ble utlyst tre ganger i 2020, uten kvalifiserte søkere. 

På landsbasis er over 100 000 innbyggere uten fastlege; 2/3 av kommunene melder om rekrutteringssvikt. 

Årsakene til at det er blitt slik er mange og sammensatte, men ansvaret hviler til sist på sentrale myndigheter.

For innbyggere i Arendal kommune betyr dessverre dette:

  • At nye innbyggere ikke kan regne med å få plass på noen fastlegeliste
  • At ca. 2500 innbyggere står uten fastlege

Kommunen har ikke rett til å instruere fastlegene til å påta seg ansvar for flere innbyggere enn de som allerede står tilmeldt den enkelte fastleges liste. Vi har oppfordret fastlegene til å vise smidighet, men mange rapporterer at de allerede er overarbeidet og ønsker heller å redusere sine listestørrelser. 

For den enkelte innbygger uten fastlege vil vi foreslå følgende:

  • Pasient som er tilmeldt liste til «liste uten fast lege» eller sykmeldt lege, bør kunne henvende seg til det aktuelle legekontoret og prøve å få til en avtale om legehjelp i påvente av normalisering av legesituasjonen.
  • Nye innbyggere til kommunen bør kontakte det nærmeste legekontoret der de bor og forsøke å få til en avtale om legehjelp i påvente av normalisering av legesituasjonen.
  • Ved akutt sykdom har alle fastleger plikt til å yte øyeblikkelig hjelp på dagtid og legevakten på kveldstid.

I september får Arendal tre nye leger: en vikar på Kystveien Legesenter, en nyopprettet stilling som allmennlege i spesialisering på Maxis legesenter, og en ekstra lege i spesialisering. Vi regner med at situasjonen bedrer seg i september, men jobber videre med å øke antallet fastleger i Arendal.