Huldrevei 2-6

Varsel om oppstart av detaljregulering. Formålet er boligbebyggelse. Frist for merknader er 1. mai.

Det kunngjøres herved at nevnte område tas opp til detaljregulering, jfr plan- og bygningsloven § 12-8.

Område

Planområdet omfatter eiendommene 428/83, 428/106, 428/582, 428/969 og 428/970, samt deler av Huldrevei og veiarealer langs fylkesvei 420 for å se på utforming av kryss og frisikt. Området omfatter 3 eksisterende bolighus som forutsettes revet, samt åpne arealer.  Avgrensningen av planområdet er vist på vedlagte kartutsnitt.

Formål

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for utbygging av boligbebyggelse i form av et eller flere leilighetsbygg med inntil ca. 40 leiligheter av varierende størrelse.

Eiendommen er regulert til boligområde og dels til jordbruksarealer i reguleringsplan for Natvig – Nedenes felt D. Det er også markert et område for igangsatt planarbeid fra forrige gang det ble meldt oppstart av planarbeid. I gjeldende arealdel av kommuneplan er området betegnet gjennomføringssone der reguleringsplan gjelder, mens i forslag til ny arealdel av kommuneplan er arealbruken sammenfallende med reguleringsplanen; eksisterende boligområde og LNF-område.

Informasjon

Ønsker du ytterligere informasjon om reguleringen kontakt Pollen Bygg & Eiendom, tlf. 480 79 999 eller e-post post@pollenbygg.no.

Merknader/frist

Har du merknader til forslaget sendes de innen 1. mai  2019 til:
Pollen Bygg & Eiendom
Kirkebakken 13
4836 Arendal
, eller på e-post: post@pollenbygg.no.

Fant du det du lette etter?