Høring av endring av tillatelse - Rygene-Smith og Thommesen AS

Høring av endring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Rygene-Smith og Thommesen AS. Frist for innspill er 14. desember. 

Miljødirektoratet skal oppdatere tillatelsen etter forurensningsloven for Rygene-Smith og Thommesen AS i Arendal kommune. Nye krav i EUs industriutslippsdirektiv som er implementert i forurensingsforskriftens kapittel 36, medfører at norske myndigheter skal vurdere nye og strengere utslippsgrenser. Miljømyndighetene skal derfor revidere alle tillatelsene til virksomhet etter forurensingsloven for treforedlingsindustrien.

Rygene-Smith og Thommesen i Arendal kommune har produksjon av papirmasse ved bruk av kjemisk termomekanisk teknikk (CTMP). Produksjonen gir utslipp av prosessvann til Nidelven. Utslippet inneholder oppløst organisk materiale målt som kjemisk oksygenforbrukende stoffer (KOF) og fiber (suspendert stoff, SS). Utslippsgrensene skal settes på bakgrunn av hvilke nivåer som kan oppnås ved bruk av beste tilgjengelige teknikker – BAT (Best available techniques).

Bedriften har redegjort for oppnåelse av BAT, samt tiltak og estimerte kostnader for å oppfylle BAT-assosierte utslippsgrenser.

Send inn høringsuttalelse

Informasjon om høringen og skjema for elektronisk høringsuttalelse finner du på Miljødirektoratets nettside. 

Frist 

Miljødirektoratet ber om eventuelle kommentarer til oppdatering av tillatelsen innen 14. desember 2020.