Holmen, Kilsund

Forslag til detaljplan for Holmen, Kilsund er lagt ut til offentlig ettersyn, med frist for merknader  25. mars 2019. Formålet er konsentrert boligbebyggelse.

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 30. januar 2019, sak 19/12, å legge nevnte planforslag, datert 16. januar 2019, ut til offentlig ettersyn med visse endringer, som nå er utført.

Område/formål

Planforslagets avgrensning: Holmen m/veiareal

Områdets østre halvøy foreslås omregulert til konsentrert boligbebyggelse m/inntil 24 boenheter og tilhørende flytebrygge, samt eksisterende bensinstasjon og marina. Dagens kontorbygg planlegges revet. Det reguleres inn en turvei langs sjøen, som sammen med et område ytterst på odden blir beholdt tilgjengelig for allmennheten. For øvrig reguleres inn eksisterende forhold.

Merknader/frist

Planforslaget er lagt ut på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2, fra 08. februar til 25. mars 2019.

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig innen 25. mars 2019 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad eller
postmottak@arendal.kommune.no

Oppstart av utbyggingsavtale for Holmen, Kilsund

I forbindelse med forslag til regulering av området ble det varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i november 2018, jfr. pbl § 17-4, med frist for merknader 30. november 2018.

Fant du det du lette etter?