Heimarnes

Offentlig ettersyn av forslag til oppheving av reguleringsplan. Frist for merknader er 2. september 2019.

Kommuneplanutvalg vedtok i møte 19. juni 2019, PS 19/93, å legge forslag om å oppheve gjeldende reguleringsplan for Heimarnes ut til offentlig ettersyn, jf. pbl § 12-10 og § 12-14.

Område

Planen omfatter hele området Heimarnes fra Løvliveien og ut mot sjøen. Området er regulert til jord- og skogbruk. 

Formål

Formålet med planarbeidet er å oppheve en reguleringsplan som anses som utdatert og fastsetter et formål som er dels i strid med overordnet plan.

Området er i kommuneplanen 2019-2029 primært vist som LNF-område. Saulekilen renseanlegg er vist som byggeområde tjenesteyting. Store deler av planområdet er også vist med hensynssone bevaring kulturmiljø og kjerneområde friluftsliv.

Fremtidig saksbehandling

Opphevingen av reguleringsplan innebærer at fremtidig saksbehandling vil skje etter kommuneplanens arealdel.

Merknader/frist

Har du merknader sendes de skriftlig innen 2. september til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no

Fant du det du lette etter?