Havsøya-Sandvigen-Torjusholmen-Rægevig-Rævesand-Gjessøya-Merdø

Offentlig ettersyn av planforslag for Merdø. Formålet er bevaring. Frist for merknader er 20. november.

Av alle de stedene som omfattes av varsel om oppstart av denne planen er Merdø den med størst utfordringer. Som del 1 av områdereguleringsplanen er det derfor valgt å starte med regulering her.

Merdø - offentlig ettersyn

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 23. september 2020, PS 20/82, å legge nevnte planforslag ut til offentlig ettersyn med en endring i plankartet, som nå er gjort.

Formål

Formålet med reguleringsplanen er å bevare områdets særpregede kulturmiljø og kultur- og kystlandskapet.

Hovedhensikten med planen er:

• å vurdere om det kan etableres et nytt ferjeanløp
• å legge til rette for rivning og/eller gjenoppbygging av offentlige brygger og kaier
• å åpne for bedre sanitær- og renovasjonsløsninger

Område

Planområdet er avgrenset av grensen til Raet nasjonalpark, og omfatter alt av historisk bebyggelse. Størrelsen på planområdet er 160 daa, hvorav 100 daa er på land.

Merknader/frist

Har du merknader til planforslaget for Merdø sendes de skriftlig innen 20. november 2020 til:
Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad, eller postmottak@arendal.kommune.no

Planforslaget er lagt ut på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2, fra 2. oktober til 20. november 2020.

Har du spørsmål angående områdereguleringsplanen for Havsøya-Sandvigen-Torjusholmen-Rægevig-Rævesand-Gjessøya-Merdø kontakt Nora Moberg Lillegaard,  tlf. 37 01 37 87, eller e-post nora.moberg.lillegaard@arendal.kommune.no