Håvet, Blødekjærheia, Blødekjær

Oppstart av planarbeid med oppheving av reguleringsplan vedtatt i 1948.

Varsel om oppstart av planarbeid med oppheving av nevnte reguleringsplan, vedtatt i 1948, jf. pbl. § 12-14.

Formål

Hensikten med planen den gangen var å regulerer vei fra Blødekjær og Vestregate til «Sjømannsskolen». Veien er senere bygd, men i varierende grad slik reguleringsplanen viser. Flere av boligeiendommene har den regulerte veitraséen over hager og eiendommer. En eventuell utvikling av eiendommen, som å bygge et tilbygg eller en garasje, fordrer da en dispensasjon, noe som fører til en unødvendig tungvinn søknadsprosess og byggesaksbehandling. Reguleringsplanen er også delvis erstattet med nyere planer og er dessuten foreldet.

Det foreslås derfor å oppheve reguleringsplanen. Opphevingen får ingen tilbakevirkende kraft eller betydning for det som allerede er godkjent og bygd.

Hensikten med planarbeidet er å utrede følgene ved å oppheve gjeldende reguleringsplan.

Merknader/frist

Har du merknader til planarbeidet sendes de skriftlig innen 02. desember 2019 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no