Har du lyst til å være med i etisk råd?

Arendal kommune etablerer et etisk råd for alle tjenestene i sektor helse og levekår. Vi søker etter personer som skal sitte i det etiske rådet. Søknadsfrist er 31. mai. 

Hvem kan søke?

Det er rådmannen setter sammen det etiske rådet. Bystyret har anbefalt at etisk råd, i tillegg til ansatte med variert helse- og sosialfaglig utdanning, bør ha flere medlemmer med kompetanse innen etikk og ulike fagområder som filosofi/ pedagogikk/ psykologi, samfunnsfag/økonomi, religion og livssyn. Vi ønsker også at  rådet skal inkludere en lege og en jurist. Det vil bli gitt opplæring i etisk refleksjon i samarbeid med Senter for medisinsk etikk ved UiO. 

Dette blir vektlagt når medlemmer skal velges: 

  • Personlig egnethet
  • Interesse for etiske spørsmål og refleksjon 
  • Motivasjon for noe egeninnsats ved å delta i opplæring og kurs
  • Erfaring innen etikkarbeid er positivt, men ikke et kriterium

Arbeidsgruppen for etikksatsingen behandler søknadene og leverer sin innstilling til kommunalsjef helse og levekår.

Hva betyr det å sitte i etisk råd?

Etikk er mer enn juss. En handling skal være lovlig, men skal også kunne begrunnes etisk og ses i sammenheng med kommunens øvrige mål og verdier. Vi ønsker å være en kommune som kjennetegnes av respekt, samarbeid, engasjement og ansvarlighet.
For å få til dette må etikk og etiske prinsipper drøftes jevnlig, på alle nivåer i kommunen.

Rådet er ment å være et rådgivende organ som kan hjelpe til i saker som ansatte, brukere og/eller pårørende opplever som vanskelige eller ubehagelige fordi det går på verdiene løs. Rådet vil primært jobbe med etiske utfordringer som oppstår innad i kommunen eller i møte mellom kommunen og innbyggere. Personalsaker og klagesaker behandles ikke av rådet. Rådet er heller ikke ment å være en domstol eller et kontrollorgan, og har ingen sanksjonsmyndighet. 

Ingen av medlemmene i rådet representerer sine yrkesgruppers interesser eller fagsyn. Gjennom sine ulike ståsteder og kompetanse skal de sørge for at komiteen får et rikt perspektiv. Rådet har livssynsnøytralitet som mål, og samtlige medlemmer er underlagt taushetsplikt.

Vi søker motiverte personer som kan delta over tid (helst en 4-års periode, med mulighet for forlengelse). Rådet skal møtes en gang i måneden og møtene varer ca. 2 timer.

Hva er etisk råd?

Rådet skal bestå av 9 medlemmer, pluss leder og sekretær.

Etisk råd skal: 

  • fremme refleksjon og drøfting av etiske problemer og dilemmaer. 
  • være et forum der tjenestemottakere, pårørende og helsepersonell kan få drøftet etiske problemer. 
  • på forespørsel, hvis mulig, bidra med råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses. 
  • bidra til bevisstgjøring om etiske problemer som har med ressursbruk og prioriteringer å gjøre. 
  • bidra til at tjenestemottakere og pårørende erfarer møtet med tjenesten på en best mulig måte.

Slik søker du

Send en enkel søknad med kort begrunnelse om hvorfor du ønsker å delta til 
Ingrid Kjørstad, rådgiver i stab helse og levekår: ingrid.kjorstad@arendal.kommune.no, eller ta kontakt på telefon 996 98 782 hvis du har spørsmål.

Søknadsfristen er 31. mai 2019

Fant du det du lette etter?