Eiendommer med flere eiere – endringer fra 2021

Kommunen anbefaler å omgjøre personlige sameieforhold i eiendommer som brukes felles til realsameier

Eiendomsskatten for eiendommer med flere eiere har i de fleste tilfeller blitt fakturert en av eierne. Det gjelder spesielt for ordinære eiendommer som boliger, fritidsboliger etc. Men i en del tilfeller eier flere en eiendom sammen fordi den brukes felles. Det gjelder ofte parkeringsplasser, felles garasjebygg o.a. For en del av disse har kommunen fordelt fakturaen på eierne etter eierandel. Dette fører til mye merarbeid i saker som vanligvis gjelder ganske små beløp.

Fra 2021 vil kommunen derfor føre en enhetlig praksis i slike sameier, ved at fakturaen sendes en av eierne. Fordelingen av utgiftene må eierne så ordne seg imellom.

Denne problemstillingen gjelder der en eller flere andeler er registrert med personer, selskap eller organisasjoner som eiere – såkalte personlige sameier. I mange tilfeller er eierandelen knyttet til en eiendom, slik at andelen automatisk følger med ved en overdragelse. Dette kalles realsameie, og andelen blir da tatt med i eiendomsskatten for den eiendommen den tilhører.

Kommunen anbefaler å omgjøre personlige sameieforhold i eiendommer som brukes felles til realsameier. For å gjennomføre en slik overføring kan man tinglyse en erklæring, som det er gjengitt et eksempel på her: https://www.kartverket.no/globalassets/tinglysing/rundskrivet/rsameie_ekserkl.pdf 

Fremgangsmåten er ellers beskrevet slik i Rundskriv for tinglysingen:
«Personlig eie gjøres om til realsameie - samme parter
Noen ganger er det ønskelig å gjøre om et personlig sameie til et realsameie, slik at sameiernes navn ikke lenger fremgår av sameiets grunnboksblad, men i stedet deres gårds- og bruksnummer som sameieandelene er knyttet til. Dersom sameiet fortsatt skal bestå mellom de samme partene og med de samme sameiebrøkene er det ikke nødvendig å sende inn skjøte, ettersom endringen til realsameie ikke innebærer overføring av eiendom. Sameiet gjøres om til et realsameie ved å tinglyse en erklæring fra sameierne. …
…I erklæringen som sendes til tinglysing er det viktig at sameiernes fulle navn og fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer (9 siffer) fremgår, samt hvilke eiendommer de ønsker at deres sameieandel skal knyttes til. Det er også en fordel med en henvisning til avhendingsloven § 3-4 andre ledd bokstav d) om at sameieandelene skal være tilbehør til hovedeiendommene og blant annet skal følge med ved overdragelse og pantsettelse. Erklæringen signeres av alle sameierne, eventuelt ved bruk av fullmakt.»

Merknader/frist

Eiendomsskattekontoret anbefaler at dette gjøres i god tid før 01.01.2021, slik at en får mest mulig ryddige forhold rundt dette i det enkelte sameie. Faktureringen av eiendomsskatt gjøres ut fra situasjonen 01.01. i skatteåret, slik at overføring til realsameie som skjer etter 01.01. først får virkning fra året etter.

Erklæringen sendes: Kartverket Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss
Tinglysingen koster kr. 585,-.

Ved spørsmål ta kontakt med Arendal Kommune v/Eiendomsskattekontoret, tlf 37013906 eller på epost: eskatt@arendal.kommune.no