Dybdal syd

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er boliger. Frist for merknader 30. august.

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for gnr/bnr. 201/23, iht. pbl. §12-8. Samtidig varsles det forhandlinger om utbyggingsavtale, iht. pbl. §17. Forslagsstiller er Dybdal Eiendomsinvest AS

Hensikten med planarbeidet

Formålet med igangsettelse av planarbeid er å legge til rette for boligbebyggelse, felles lekeplass, felles grønt og tilhørende parkeringsplasser, uteopphold og annen aktuell infrastruktur. Adkomst til boligbebyggelsene skal kobles fra eksisterende vei Sandåveien. 

Overordnet planstatus

Sandåveien går gjennom midt i planområdet ellers er det stort sett skog i planområdet. Planområdet er uregulert og avsatt til boligformål [B72] i Arendal kommuneplan 2019. Det ligger en hensynssone naturmiljø med beskrivelse ørretbekk gjennom området. 

Konsekvensutredning

Det legges til grunn at planen er i tråd med overordnet kommuneplan. Tiltaket vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning, jfr. forskrift om konsekvensutredning §§ 6-10. Det vil bli en særskilt konsekvensvurdering for bekken i plandokumentene. 

Utbyggingsavtale 

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger/grunner og kommunen) og regulerer forhold omkring utbygging av området. 

Innspill til planarbeidet:

Har du spørsmål merknader, opplysninger m.m. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet sendes de innen 30. august 2022 til: 

Gilje byggrådgivning AS v/Hans Petter Gilje, Vafjellveien 1, 4887 Grimstad eller planinnspill@byggraadgivning.no
Merkes/emnefelt: «ditt_navn/myndighet»_Detaljregulering for Dybdal syd». 

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen.