Deler av Langbrygga

Offentlig ettersyn av planforslag. Formålet er å utvikle veg- og kaiarealet mellom Nesbakken og Grandhjørnet. Frist for merknader 04. november 2019.

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 04. september 2019, PS 19/107 å legge nevnte planforslag ut til offentlig ettersyn.

Formål

Hensikten med planarbeidet er å rehabilitere og utvikle veg- og kaiarealet mellom Nesbakken og Grandhjørnet til et attraktivt og hyggelig byrom for nabolaget, som supplement til resten av sentrum. Forslaget dreier seg om å dele arealet inn i møbleringssone, kjøreveg, strandpromenade og en utvidelse av dagens fortausareal til gangareal og mulighet for servering/oppholdsareal langs fasadeliv.

Merknader/frist

Planforslaget er lagt ut på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2. fra  20. september til 04. november 2019.

Har du merknader til forslaget sendes de skriftlig innen 04. november 2019 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad, eller post@arendal.kommune.no