Del av Kleivtoppen, Alve

Offentlig ettersyn av forslag til detaljplan. Formålet er fritidsbebyggelse og utleiehytter. Frist for merknader er 12. desember. 

Kommuneplanutvalget vedtok i kommuneplanutvalget 12. oktober 2022, PS 22/102 å legge følgende forslag til detaljreguleringsplan ut til offentlig ettersyn, jfr pbl. § 12-10.

Område

Planområdet ligger på Alve, Tromøy.

Formål

Forslaget legger til rette for 15 hyttetomter og et område for inntil 6 utleieenheter, bl.a. med tanke på framtidig utvikling av næringsdriften på Brønnhaugen gård på Alve. Det tas sikte på ved utleiedelen å ha kapasitet til å ta imot i størrelse en skoleklasse eller andre grupperinger.

Naturterrenget på hyttetomtene skal i stor grad bevares. Terreng i byggeområdene som skal bevares uten inngrep, er angitt med hensynssone H550 – hensyn landskap.

Høring

Forslaget med dokumenter ligger ute til høring i servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2, i perioden fra fredag 28. oktober til mandag 12. desember 2022. 

Innspill/merknader/frist

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig innen 12. desember til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad,
eller til postmottak@arendal.kommune.no