Del av Hoveodden

Offentlig ettersyn av forslag til detaljplan. Formålet er camping. Frist for merknader er 10. desember. 

Arendal bystyre har i møtet 30. september 2021 vedtatt å legge planforslag for del av Hoveodden ut til offentlig ettersyn med endringer. 

Dokumentene er endret i henhold til bystyrets vedtak. Konsekvensene av bystyrets vedtak er beskrevet i kapittelet «revisjon» i enden av planbeskrivelsen. 

Område

Planområdet omfatter et areal på ca. 73 dekar, og ligger på Hoveodden omsluttet av Raet nasjonalpark. Planforslaget hjemler en videre utvikling av campingdriften på Hoveodden. 

Merknader/frist

Du finner sakens dokumentene på denne siden. I tillegg ligger høringsdokumentene i papirform på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2.  Plankartet er også tilgjengelig digitalt i vår kartinnsynsløsning under kartlaget «reguleringsplan på høring».

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig innen 10. desember 2021 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller epost: postmottak@arendal.kommune.no 

Sakens dokumenter

Hva har skjedd og hva skjer videre?

Se tidslinje med oversikt over arbeidet

30. september 2021: Forslag til reguleringsplan

Forslag til reguleringsplan ble behandlet av kommuneplanutvalget 29. september og bystyret 30. september.
Politisk sak: Del av Hoveodden - forslag til reguleringsplan.

Flertallet i bystyret vedtok å legge forslaget ut på høring med noen endringer. 

Videre prosess:

  • Planforslaget ligger ute på høring fra 15. oktober til 10. desember
  • Vurdering av innspill og eventuell justering av planforslaget
  • Endeling vedtak i bystyret første kvartal 2022

Høst 2021: Forslag til ny reguleringsplan

Arbeidet med reguleringsplanen har blitt forsinket. Vi forventer at planen blir politisk behandlet i kommuneplanutvalget 29. september. 

August 2020: arkeologiske undersøkelser

Fylkeskommunen gjennomførte arkeologiske undersøkelser fra 24. august -1. september 2020. Det ble ikke funnet fredede kulturminner. 

Arkeologisk rapport fra Agder fylkeskommune (PDF, 4 MB)

Februar/mars: Politisk vedtak om camping eller naturområde

Politisk behandling av saken: 

Arendal bystyre vedtok i møte 5. mars 2020 at området skal reguleres til naturcamp.  

Januar: konsekvensutredning gjøres ferdig

Konsekvensutredningen er en utvidet vurdering og beskrivelse av de miljø- og samfunnsmessige virkningene av planen.
Les konsekvensutredningen

Desember: dialog med utvalg

Planarbeidet ble presentert og diskutert i råd for eldre og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

27. november: Informasjonsmøte

Informasjonsmøte om arbeidet med reguleringsplan for del av Hoveodden. 

På møtet ble sårbarhetsanalyen presentert av konsulentfirmaet Pir II . Dette er fagrapporter om landskap, naturmangfold, geologi, kulturmiljø og friluftsliv. 

Se presentasjonen. (PDF, 10 MB)
Les sårbarhetsanalysen

27. november: presentasjon av sårbarhetsanalyse for kommuneplanutvalget

Sårbarhetsanalyen er fagrapporter om landskap, naturmangfold, geologi, kulturmiljø og friluftsliv. Konsulentfirmaet Pir II kommer til Arendal 27. november for å presentere analysen for kommuneplanutvalget. 

Les sårbarhetsanalysen

Oktober: spørreundersøkelse

Vi har sendt ut en spørreundersøkelse til barnehager, skole, voksenopplæringen og alle elevråd. Målet med undersøkelsen er å få vite litt mer om hvordan de bruker området. 

September - oktober 2019

Utredninger av utvalgte tema.

10. september: første møte med Pir2

Pir 2 er konsulentselskapet som skal hjelpe kommunen med konsekvensanalysen og plandokumentene. 

30. august: hørinsfristen gikk ut

Vi har fått inn 119 innspill fra private og flere innspill fra myndigheter og foreninger. 

Innspill fra private. (PDF, 9 MB)
Innspill fra myndigheter og foreninger. (PDF, 5 MB) 

4. juli: valg av konsulentfirma

Pir2 vant anbudet. Pir2 skal hjelpe kommunen med konsekvensanalysen og plandokumentene. 
Les mer om Pir2 på nettsiden deres.

17. juni: innspillsmøte

Mandag 17. juni var det innspillsmøte i bystyresalen i Arendal kultur- og rådhus. Takk til alle dere som kom. 
Oppsummering fra innspillsmøtet (PDF, 226 kB)

7. juni 2019

Arbeid med reguleringsplanen startes opp. Frist for merknader var 30. august.

24. mai 2019

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Arendal bystyre. Planområdet videreføres som byggeformål.

2. mai 2019

Arendal bystyre godkjenner prosjektplanen med noen endringer. 
Les oppdatert prosjektplan (PDF, 600 kB)

24. april 2019

Kommuneplanutvalget innstiller til bystyret på godkjenning av prosjektplanen med visse endringer.

24. januar 2019

Arendal bystyre avviser privat reguleringsplaninitiativ og gir ikke klarsignal til Canvas Hove for å starte opp reguleringsplan for området. Bystyret vedtar at det skal utarbeides en reguleringsplan i kommunal regi. 

 


Spørsmål og svar

Er det gjort noe ulovlig i Hovesaken?

Aust- Agder Revisjon IKS gjennomførte i 2019 en utvidet forvaltningsrevisjon av HDU. Da ble det undersøkt om HDU hadde innrettet sin virksomhet i tråd med de intensjoner og føringer som kommunen har gitt selskapet. Videre ble det undersøkt om styret i HDU hadde myndighet til å inngå avtaler med Lowcamp AS, Canvas Hove AS og DHT Corporate Services, og om disse avtalen var lovlige i forhold til selskapets styringsdokumenter og gjeldende regelverk.

Aust-Agder Revisjon IKS undersøkte også om HDU fulgt de retningslinjer som følger av selskapets styringsdokumenter, og det til enhver tid gjeldende regelverk, i forbindelse med inngåelse av de aktuelle avtaleprosessene.

Aust-Agder Revisjon IKS konkluderte med at det ikke forelå brudd på vedtekter, retningslinjer, lover eller føringer fra eier.

Hvor lenge har det vært camping på Hove?

Etter krigen ble området på Hove overtatt og brukt som militærleir for det norske forsvaret. I 1964 ble forvaltningen av området overtatt av daværende Statens bygge- og eiendomsdirektorat, med den forutsetning at området skulle nyttes til allment friluftsliv, leir og kursvirksomhet, naturvern og tiltak for funksjonshemmede.

Det har vært drevet camping på det aktuelle området på Hove i en årrekke, og da staten overdro eiendommen til Arendal kommune hadde staten inngått en avtale om drift av campingen med en privat driver. Arendal kommune overtok selgers rettigheter og forpliktelser i leieavtale datert 08.07.1994 mellom Statsbygg og Leif og Eva Borch Olsen.

Etter at Arendal kommune kjøpte eiendommen og opprettet HDU til å drifte og forvalte denne, fortsatte Borch Olsen å drive campingplassen frem til 2004. Kommunen gikk da i forhandling med Borch Olsen, og ble enige om å avslutte leieforholdet. Etter dette overtok HDU driften av campingen. I den perioden HDU har hatt ansvar for Hove camping har driften i en periode blitt satt ut til en privat driver. Dette var i perioden 01.01.05 til 31.12.08.

Da kommunen overtok Hove, fikk de da noen pålegg fra Statsbygg?

I 1998 samtykket Stortinget til å avhende Hove leir- og friluftsområde til Arendal kommune. Det ble i forbindelse med overdragelsen også inngått en egen avtale mellom Statsbygg og Arendal kommune. I henhold til den avtalen overtar kommunen rettigheter og forpliktelser i leieavtalen datert 08.07.1994 mellom Statsbygg og Leif og Eva Borch Olsen.

Videre forplikter kommunen seg til å legge forhodene til rette for at allmennhetens friluftsinteresser, naturvernhensyn og leirskole/friluftsinteresser ivaretas.
 

Hvilken betydning har servitutten?

I følge dosent ved Universitetet på Ås, Einar Bergsholm, er de to servituttene (1939 og 1998) ikke til hinder for fortsatt campingdrift på Hove. Bergsholm konkluderer videre med at Arendal kommune selv som avgjør hva som i dag best ivaretar friluftsinteressene til allmennheten på friluftsområdet på Hoveodden.

Juridisk vurdering av enkelte eiendomsrettslige forhold på Hoveodden.

Hva har bystyret vedtatt?

Bystyrets vedtak 5. mars 2020

Arendal bystyre vedtar at planområdet på Hoveodden reguleres til naturcamp (moderat
versjon alternativ 1B), hvor det ikke skal bygges stasjonære hytter, lages vei til bobiler og
tradisjonelle campingvogner. Alle installasjoner skal kunne fjernes uten varige spor.

Tillegg:

  1. Naturen og kulturlandskapet på Hove skal ivaretas. Aktiviteter må tilpasses fuglelivet og øvrig biologisk mangfold. Det må innarbeides reguleringsbestemmelser som i størst muliggrad forebygger mulige konflikter mellom helårsdrift og fugleliv. Det skal være grønne siktsoner/korridorer i området. Det må ikke bygges installasjoner for overnatting i 100-metersbeltet. Areal for camping skal ha nødvendig avstand til vei og stier slik at ferdsel kan skje usjenert og uten opplevelse av at friområdet er privatisert.
  2. Allmennhetens tilgang på området skal styrkes. Universell utforming tilstrebes. Eksisterende parkeringsplasser skal fremdeles forbeholdes allmennheten og skal ikke tillates brukt av campingens gjester.
  3. Bobiler og campingvogner bør en helst finne plass til i leiren.
Kan området likevel bli landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF)?

Arendal bystyre vedtok i møte 5. mars 2020 at området skal reguleres til naturcamp. Det skal lages et planforslag basert på dette vedtaket. Bystyret kan, om de ønsker det, endre på dette vedtaket. 

Hvorfor er ikke området en del av nasjonalparken?

Campingområdet var tidligere en del av Raet landskapsvernområde. I arbeidet med å få nasjonalparkstatus ble vernet opphevet for campingplassen. Klima- og miljøverndepartementet mente at campingområdet ikke kunne inngå i nasjonalparken på grunn av anleggene som allerede var i området. 

Dersom en ønsker er det mulig å verne området gjennom supplerende vern. Kommunen kan foreslå dette direkte eller gjennom Statsforvalteren. I Grimstad er et tilgrensende område vernet som landskapsvernområde (Søm). Ved å redusere omfanget av tekniske inngrep i campingen, kan det også være mulig å få området inn som en del av nasjonalparken. I begge tilfeller vil dette gå som en sak etter naturmangfoldloven og med staten som aktør og ikke som en del av arbeidet etter plan- og bygningsloven.  

Skal det bare bygges hytter i området eller vil det også bli plass til campingvogner?

Arendal bystyre vedtok i møte 5. mars 2020 at området skal reguleres til naturcamp hvor det ikke skal bygges stasjonære hytter eller tilrettelegges for bobiler og campingvogner. 

Er det laget en konsekvensutredning?

Ja. PirII har laget denne på oppdrag fra kommunen. Konsekvensutredningen er en utvidet vurdering og beskrivelse av de miljø- og samfunnsmessige virkningene av planen.
Les konsekvensutredningen.

Hvem er Pir II og hva har de bidratt med i prosessen?

Pir II er et anerkjent arkitektkontor etablert i 1994 på piren i Trondheim. Vi er et tverrfaglig kontor med kompetanse innen arkitektur, landskapsarkitektur, arealplanlegging, interiørarkitektur, prosjektledelse og miljø. Les mer om Pir2 på nettsiden deres.

Det ble satt sammen et tverrfaglig team bestående av Naturrestaurering, Odel, Petter Dybedal fra TØI og Roar Svenning gründer og driver av Stokkøya sjøsenter. 

Vårt team har arbeidet med å få frem og beskrive de faglige verdiene og konsekvensene, slik at det blir mulig å ta beslutninger som er godt forankret i etterprøvbare metoder. 

Hvordan kan jeg påvirke?

Slik kan du påvirke i løpet av arbeidet med planen: 

I arbeid med reguleringsplaner er det to faser som er åpne for skriftlige innspill. Det er under oppstarten (gjennomført i juni 2019) og under høringen av planforslaget (planlegges i 2021). I begge disse fasene planlegger vi folkemøter. Det er bystyret som til slutt skal vedta reguleringsplanen. 

Slik kan du påvirke politisk: 

Arendal kommune og bystyret ønsker engasjerte innbyggere. Les mer om hvordan du kan påvirke.


Område

Reguleringsplanområdet omfatter området på Hoveodden som ligger på utsiden av Raet nasjonalpark. Selve nasjonalparken skal ikke reguleres, her er arealbruken avklart og det er et verneområde. 

I noen av vurderingene / analysene skal man se på et større område for å kunne se ting i sammenheng med hverandre (for eksempel friluftsliv og natur). 

Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med Gidske Houge.