Brattekleiv, gnr. 205 bnr. 389

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er 1 bolig. Frist for merknader er 29. juni.

Det varsles oppstart av planarbeid for området vist på kartutsnitt, jf. pbl. § 12-8. Området skal detaljreguleres, jf. pbl § 12-3. Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. pbl § 17-4. Forslagsstiller er Svein Omholt.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter pbl. § 4-1 og forskrift om konsekvensutredning. 

Reguleringsplanen skal tilrettelegge for en ny bolig. Dagens adkomst til tomten skal benyttes.

Har du spørsmål til planarbeidet kan de rettes til Stærk & Co. a.s., v/ Guro Marie Mykland Marvik, tlf. 95912106, e-post: gm@staerk.no.

Har du merknader til planarbeidet sendes de skriftlig innen 29. juni 2022 til:
Stærk & Co. as
Havnegaten 1
4836 Arendal
eller på e-post til gm@staerk.no