Birkenlund - oppheving

Varsel om oppheving av detaljplan for Birkenlund. Frist for merknader er 8. april 2019.

Varsel om oppstart av planarbeid - oppheving av reguleringsplan for Birkenlund, vedtatt 06. juli 1955, og Birkenlund m.m. vedtatt 09. oktober 1956,  jfr. plan- og bygningsloven § 12-14.

Formål

Hensikten med planarbeidet er å utrede følgene ved å oppheve gjeldende reguleringsplan.

Planene regulerer et større område på Birkenlund til boligområde.  Det er regulert etter den tidens standard, som gav anledning til å bygge mindre eneboliger. Området er så å si ferdig utbygd, men i liten grad slik reguleringsplanene angir. Reguleringsplanene anses som utdatert og er ikke lenger egnet for å styre utviklingen av området eller den enkelte boligtomt.

Det foreslås derfor å oppheve reguleringsplanene. Opphevingen får ingen tilbakevirkende kraft eller betydning for det som allerede er godkjent og bygd.

Kommuneplanen angir områdene med hensynssone for videreføring av reguleringsplan. Når reguleringsplanen evt. blir opphevet vil kommuneplanens arealbruk, bestemmelser og retningslinjer gjøre seg gjeldende ved eventuelle byggesøknader.

Nyere reguleringsplaner innenfor området, Songe torv, vedtatt 8. september 1986, Birkenlund skole/ Skolehagetomta vedtatt 29. april 1996, Bellevue, vedtatt 23. august 2007og Sommerfrydveien 3, vedtatt 28. september 2017 oppheves ikke.

Merknader/frist

Har du merknader til varselet sendes de skriftlig innen 08. april 2019 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no

Fant du det du lette etter?