Åsbieveien

Bystyret vedtok 24. september ovennevnte detaljplan. Formålet er næringsbygg. Frist for klage er 26. november.

Bystyret vedtok i møte 24. september 2020, PS 20/163 ovennevnte plan med tilhørende bestemmelser, iht. pbl.  § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig og er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Formål

Hensikten er tilrettelegging for oppføring av ny næringsbebyggelse på deler av eiendom gnr. 433 bnr. 2. 

Klage/frist

Vedtaket iht. § 12-12 kan påklages Fylkesmannen i Agder innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuell klage fremsettes skriftlig for kommuneplanutvalget innen 26. november 2020 til: 
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad, eller postmottak@arendal.kommune.no

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen, jf. pbl. §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.

Planens dokumenter er tilgjengelige på servicesenteret i Arendal rådhus, Sam Eydes plass 2 i perioden frem til  klagefristen utløper.