Åsbieveien, Stoa

Offentlig ettersyn av detaljplan. Formålet er industri-, kontor- og lagervirksomhet. Frist for merknader 19. juni.

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 29. april 2020, sak 20/42, å legge planforslaget for Åsbieveien, Stoa ut til offentlig ettersyn og høring.

Område

Planområdet ligger mellom den eksisterende bedriften til Arendal Logistikkinvest og den kommunale vegen, Åsbieveien. På vestsiden av vegen ligger Industritoppen med alle sine nærings- og industribedrifter på Stoa. Området fremstår i dag som et urørt naturområde, innimellom all industribebyggelsen på Stoa. Gjennom området ligger det i dag en tursti, som er en forbindelse fra Åsbieskogen ned til Stoa øst (Agder Energi).

Formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at området kan utnyttes til industri-, kontor- og lagervirksomhet.  I planforslaget er stien erstattet med et nytt fortau langs med Åsbieveien.

Informasjon/merknader/frist

Høringsperioden er fra 8. mai til 19. juni 2020.

Saksdokumentene er lagt ut på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2.
Plankartet vil være tilgjengelig digitalt i vår kartinnsynsløsning under kartlaget «reguleringsplan på høring».

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig innen 19. juni 2020 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no