Arendal næringspark øst, med forbindelse til Neskil, Eydehavn

Varsel om oppstarta av planarbeid. Frist for merknader er 11. september.

I medhold av plan- og bygningslovens §§12-2, 12-8 og Forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av områdereguleringsplan for Arendal næringspark øst med forbindelse til Neskil, Eydehavn.

Område

Planområdet omfatter areal fra E18 i vest og frem til Neskil, Eydehavn i øst for i hovedsak å få på plass nok næringsareal til mulig batterifabrikk, samt vegforbindelse og mulighet for fremtidig næringsareal i tilknytning til vegen.

Gjeldende kommuneplan viser forslag til vegforbindelse innenfor det foreslåtte planområdet.  Ellers vises området i kommuneplanen som byggeområder og hovedområdet foreslått for næring har status LNF.(Landbruks-, Natur og Friluftsliv.)

Det er vurdert at planforslaget faller innenfor kravet om konsekvensutredning.  Det er funnet hensiktsmessig på grunn av planens størrelse, samt forbindelsen til Eydehavn at innspill ved varsel om planoppstart legges til grunn når forslaget til planprogram utarbeides.

Naboer, høringsparter og grunneiere blir varslet direkte.

Merknader/frist

Eventuelle uttalelser eller merknader kan sendes til Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad eller postmottak@arendal.kommune.no , innen 11.september 2020.