Arendal Idrettspark-byggetrinn 3

Offentlig ettersyn av forslag til plan. Formålet er flerbrukshall. Frist for merknader er 17. august.

Arendal kommuneplanutvalg har i møte 27. mai 2020, PS 20/52 vedtatt å legge reguleringsplan for Arendal Idrettspark byggetrinn 3, ut til offentlig ettersyn med endringer. Dokumentene er nå endret i henhold til utvalgets vedtak.

Område

Planområdet ligger på Myra, mellom Østensbuveien og skøytebanen. Planområdet grenser mot varmesentralen i nordøst, Østensbuveien i sørøst, skogsområde i sørvest og skøytebanen i nordvest. Planområdet er på 45 daa.

Formål

Planforslaget åpner for bygging av idrettsanlegg. Hovedintensjonen er å etablere en flerbrukshall som kan romme håndballhall og eventuelt et svømmeanlegg. Anlegget er planlagt plassert på kunstgressbanen som ligger nærmest varmesentralen. Denne banen erstattes så av en ny fotballbane eller fotballhall i sørvest.

Saksdokumenter

Høringsdokumentene kan sees i papirform på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2. Plankartet vil også være tilgjengelig digitalt i vår kartinnsynsløsning under kartlaget «reguleringsplan på høring».

Merknader/frist

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig innen 17. august 2020 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no.