Arendal Idrettspark-byggetrinn 3

Bystyret vedtok i møte 29. oktober ovennevnte detaljplan. Formålet er flerbrukshall. Klagefrist er 7. desember.

Arendal bystyre vedtok i møte 29. oktober 2020, PS 20/190, reguleringsplan for Arendal Idrettspark, byggetrinn 3.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig.

Område

Planområdet ligger på Myra, mellom Østensbuveien og skøytebanen. Planområdet grenser til Østensbuveien i sørøst, skogsområde i sørvest og skøytebanen i nordvest. Planområdet er på 45 daa.

Formål

Planen åpner for bygging av idrettsanlegg. Hovedintensjonen er å etablere en flerbrukshall som kan romme håndballhall og eventuelt et svømmeanlegg. Anlegget er planlagt plassert på kunstgressbanen som ligger nærmest varmesentralen. Denne banen erstattes så av en ny fotballbane eller fotballhall i sørvest.

Klage/frist

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuell klage sendes skriftlig innen 07. desember 2020 til: 
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. pbl §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.

Planens dokumenter er tilgjengelige på servicesenteret i Arendal rådhus, Sam Eydes plass 2 i perioden frem til klagefristen utløper.