Arendal havn, del av

Offentlig ettersyn av forslag til detaljuplan. Formålet er større fleksibilitet innenfor planavgrensningen. Frist for merknader er 16. august.

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 2. juni 2021, PS 21/72 å legge forslag til detaljplan for Del av Arendal Havn  ut til offentlig ettersyn, iht pbl. § 12-10/ §12-11. 

Formål

I påvente av ny områdeplan for Arendal Havneområde er det utarbeidet en endring av gjeldende detaljreguleringsplan for del av havna. Hensikten er å oppnå en større fleksibilitet innenfor planavgrensningen, men i hovedtrekk videreføres gjeldende reguleringsplan og det legges ikke til rette for annen type virksomhet. 

I forslaget legges det til rette for en ro-ro-rampe, byggegrenser legges i formålsgrensen, maks høyder på bygg er justert og 3 bygninger er foreslått sanert, hvorav 2 er regulert til bevaring. 

Område

Planområdet er på 268 daa og ligger på Eydehavn langs Tromøysund og omfatter hele eller deler av eiendommene gnr./bnr. 52/270, 52/807, 52/791, 52/790, 52/563 og 52/511, som er deler av havnearealene til Arendal Havn. 

Merknader/frist

Har dere merknader til planforslaget sendes de skriftlig innen 16. august 2021 til :
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad,
eller postmottak@arendal.kommune.no

Sakens dokumenter

Viktig tilleggsinformasjon

Fremtidig planarbeid/områdeplan
I løpet av 2021 vil det bli meldt oppstart av ny områdeplan for hele havneområdet. Dette vil skje i et eget varsel om oppstart av planarbeid; annonsert i Agderposten, brev til berørte av områdeplanen, berørte faginstanser. Det vil bli innkalt til et folkemøte i løpet av høsten. Kommunen ønsker at innbyggerne skal få mulighet til å kunne medvirke i planprosessen.

Endringen av detaljreguleringsplanen som nå legges ut til offentlig ettersyn er ikke en del av arbeidet med områdeplanen. Det presiseres at dette er 2 forskjellige planarbeider og planprosesser. 

Utarbeidelse av områdeplanen vil bli et mer omfattende arbeid, her vil det bl.a. gjennomføres en støyutredning som omfatter hele havneområdet og områder som berøres av utbyggingen. Det vil bli utarbeidet en helsekonsekvensutredning og mobilitetsplan. 

Oppsummering 
•    Fremtidig arbeidet med ny områdeplan vil ta for seg hele havneområdet. Dette arbeidet vil bli varslet når planarbeidet igangsettes og det vil bli avholdt folkemøte, som varsles i god tid på forhånd. 

•    Forslaget som nå legges ut til offentlig ettersyn er kun en justering av eksisterende detaljreguleringsplan for del av Arendal Havn. 

Innspill som går på den fremtidige områdeplanen vil derfor ikke bli behandlet i denne saken.