Arendal havn, del av

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er daglig drift og utnyttelse av havnearealene. Frist for merknader 9. desember.

Varsel om oppstart av detaljregulering for del av Arendal havn - Eydehavn
Rambøll starter arbeid med til detaljregulering for Del av Arendal havn - Eydehavn jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Avgrensing av planområdet
Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt og omfatter eiendommene gnr. 52, bnr. 270, 791, 790, 563 og del av 511 i Arendal kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Mål med planarbeidet
Formålet med reguleringen er å legge til rette for god daglig drift og best mulig utnyttelse av havnearealene. For å få til dette er det behov for en mer forutsigbar og fleksibel reguleringsplan. Formålet med gjeldene reguleringsplan videreføres og det vil være stort fokus på byggegrenser, høyder og utnyttelse av arealer. Det vil også være nødvendig å sanere eldre bygninger som opptar viktige arealer.

Overordnet planstatus og oppstartsmøte
I kommuneplanen er området avsatt til Detaljeringssone – reguleringsplan som fortsatt skal gjelde.
Kommunen anbefaler oppstart av reguleringsplanarbeid.

Konsekvensutredning
Det er vurdert om planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 8. Det er konkludert med at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. 

Innspill, samråd og medvirkning
Har du kommentarer, merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan de sendes skriftlig innen 9. desember 2020 til:
Rambøll
Kystveien 2
4841 Arendal
eller på e-post til kristine.pedersen-rise@ramboll.no 

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når planen legges ut til offentlig ettersyn/ høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til arealplanlegger Kristine Pedersen-Rise,
tlf. 976 37 823, e-post kristine.pedersen-rise@ramboll.no