Agderparken øst, Heftingsdalen

Oppstart av detaljplan for byggeområdene N1-N5. Frist for merknader er 5. juli 2019.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Agderparken Øst, Heftingsdalen, iht. pbl. §§ 12-3 og 12-8. Tiltakshaver er Arendal Eiendom KF.

Planområde

Planområdet befinner seg sørvest for Heftingsdalen renovasjonsanlegg og knytter seg til det nye Longumkrysset for E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

Området som skal detaljreguleres er en del av områdeplan for Heftingsdalen vedtatt 26.03.2015. I områdeplanens bestemmelser stilles det krav til detaljreguleringsplan for byggeområdene N1-N5. Til sammen utgjør planområdet omtrent 258 daa.  Detaljreguleringen utløser ikke krav til konsekvensutredning, jfr. Plan- og bygningslovens § 4-2.

Merknader/frist

Innspill til oppstartsmeldingen kan sendes på e-post til simon.ludvigsen@ramboll.no, brev sendes til Rambøll Arendal, Att: Simon Ludvigsen, Kystveien 2, 4841 Arendal.
Frist for innspill til oppstart av planarbeidet er 5. juli 2019.

Fant du det du lette etter?