Agderparken øst, Heftingsdalen

Offentlig ettersyn av planforslag. Formålet er næringsbebyggelse. Frist for merknader 3. august.

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 3. juni 2020, PS 20/59, å legge nevnte planforslag ut til offentlig ettersyn.

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for næringsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.
Områdene kan brukes til lagervirksomhet, engros og transport, industri, håndverksbedrifter og salg av tyngre vareslag.

Område

Området ligger mellom E18 og Heftingsdalen renovasjonsanlegg, rett sør for Longumkrysset,
og er omtrent 260 daa stort.

Merknader/frist

Planforslaget er lagt ut på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2 fra 12. juni til 3. august 2020.

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig innen 3. august 2020 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no