Agderparken øst, Heftingsdalen

Bystyret vedtok i møte 24. september nevnte plan. Formålet er næringsbygg. Klagefrist er 26. oktober.

Arendal bystyre vedtok i møte 24. september 2020, PS 20/162 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for næringsbebyggelse av ulik slag.

Område

Området ligger mellom E18 og Heftingsdalen renovasjonsanlegg, rett sør for Longumkrysset, og er omtrent 260 daa stort.

Klage/frist

Vedtaket iht. § 12-12 (planen og tilhørende bestemmelser) kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuell klage fremsettes skriftlig for kommuneplanutvalget og sendes innen 26. oktober til:
Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad, eller postmottak@arendal.kommune.no

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.