Revisjon av kommuneplanens arealdel

Forslag til planprogram er nå ute til høring. Frist for innspill til planprogram og forslag til arealbruk er 31. mars. 

Publisert av Camilla Cole. Sist endret 13.03.2017
  • Hvor skal vi bo og arbeide i framtidens Arendal?
  • Hvordan kan vi utvikle nye boområder uten bilavhengighet?
  • Hvordan sikrer vi videreutvikling av eksisterende boområder i hele kommunen?
  • Hvordan kan vi tilrettelegge for at flere går og sykler?
  • Hvordan få til spennende boligprosjekter for barnefamilier nært inntil skolene våre? 
  • Hvordan skal vi utvikle attraktive lokalsentre med tilbud om boliger, sosiale møteplasser og nærhet til butikk, service og offentlige tilbud? 
  • Hvilke friluftslivsområder er de viktigste å sikre mot utbygging?
  • Hvordan ivareta allmennhetens interesser i kystsonen?
  • Hva sikrer jordverninteressene best?
Kommuneplanutvalget foreslår en strategi om «Nærhet til alt» og at 80 % av veksten skal komme i Arendal sentrum og noen prioriterte lokalsentra. Det foreslås også markagrenser. Fortetting og transformasjon framfor å ta i bruk jomfruelig mark er en annen strategi, men med kvalitet og hensyn til kulturmiljø, natur og landskap.
 

Høring og innspill

Arealplaninnspill

Det er laget en kartløsning hvor du kan beskrive og tegne inn ønsker om ny arealbruk. Du kan også se om det finnes noen arealkonflikter i samme område. Det lages automatisk en liten rapport som kan sendes til kommunen. 

Innspill til planprogram

Alle innspill kan sendes via post elller e-post. Innspill til bruk eller vern av arealer kan også sendes via vår kartløsning for arealplaninnspill. Frist for innspill er 31. mars. 

Arendal kommune
Rådmannens stab
Postboks 123, 4891 Grimstad
 

Kommuneplanutvalget

For at administrasjonen skal ha best mulig grunnlag for å foreslå et planprogram har det i løpet av høsten 2016 vært fire møter om dette temaet i kommuneplanutvalget. Kommuneplanutvalget har diskutert og fått innblikk i ulike utfordringsbilder, prosess, medvirkning, arealpolitikk, boligmelding, grønnstruktur og markagrenser, lokalsenterutvikling, areal- og transportplan og næringsutvikling. Det er kommuneplanutvalget som er ansvarlig for å legge fram forslag til ny arealdel for bystyret.

Politisk behandling av planprogram

Administrasjonen skal foreslå et planprogram (PDF, 5 MB) som skal behandles i kommuneplanutvalget, før det legges frem og vedtas av bystyret. Planprogrammet skal blant annet foreslå arealdelens innhold, fremdriftsplan, krav til innspill og mulighet for medvirkning. Den vil også inneholde en vurdering av hvilke utbyggingsområder som bør tas ut fordi de er i strid med nasjonale og lokale arealstrategier.

Kommuneplanutvalget behandlet forslag til planprogram i kommuneplanutvalgmøte 25. januar 2017

Føringer for arbeidet med revisjon

Forslag til planprogram (PDF, 5 MB)
Planstrategi for Arendal kommune 
Areal-og transportplan for Arendalsregionen (ATP) 
Bypakke for Arendalsregionen

Kartlegging av viktige friluftsområder

I arbeidet med Areal-og transportplan for Arendalsregionen (ATP) har det blitt utarbeidet kart som viser viktige friluftsområder friluftsområder i kommunene. Friluftsområdene er delt opp i områdetyper som beskriver hva slags friluftsområde de er, hvilken funksjon de har og hvordan de brukes. På bakgrunn av kartleggingen er det gjort en vurdering av hvilke områder som er viktige og hvilke områder som er svært viktige. Dette er kartinformasjon som blir nyttig i politiske behandlinger og vurderinger av framtidige utbyggingsområder eller i debatten om «varig vern» mot utbygging. 
 

 

Friluftsområder- svært viktige og viktige

 

Fant du det du lette etter?

Har du innspill til planprogrammet eller bruk av arealer?

Frist for innspill er 31. mars. 

Kontaktinfo

Tlf: 37 01 30 94