Revisjon av kommuneplanens arealdel

  • Hvor skal vi bo og arbeide i framtidens Arendal?
  • Hvordan kan vi utvikle nye boområder uten bilavhengighet?
  • Hvordan sikrer vi videreutvikling av eksisterende boområder i hele kommunen?
  • Hvordan kan vi tilrettelegge for at flere går og sykler?
  • Hvordan få til spennende boligprosjekter for barnefamilier nært inntil skolene våre? 
  • Hvordan skal vi utvikle attraktive lokalsentre med tilbud om boliger, sosiale møteplasser og nærhet til butikk, service og offentlige tilbud? 
  • Hvilke friluftslivsområder er de viktigste å sikre mot utbygging?
  • Hvordan ivareta allmennhetens interesser i kystsonen?
  • Hva sikrer jordverninteressene best?
Kommuneplanutvalget foreslår en strategi om «Nærhet til alt» og at 80 % av veksten skal komme i Arendal sentrum og noen prioriterte lokalsentra. Det foreslås også markagrenser. Fortetting og transformasjon framfor å ta i bruk jomfruelig mark er en annen strategi, men med kvalitet og hensyn til kulturmiljø, natur og landskap.
 

Høring og innspill

Fristen for å komme med arealinnspill eller innspill til planprogram var 31. mars 2017. 

Kommuneplanutvalget

For at administrasjonen skal ha best mulig grunnlag for å foreslå et planprogram har det i løpet av høsten 2016 vært fire møter om dette temaet i kommuneplanutvalget. Kommuneplanutvalget har diskutert og fått innblikk i ulike utfordringsbilder, prosess, medvirkning, arealpolitikk, boligmelding, grønnstruktur og markagrenser, lokalsenterutvikling, areal- og transportplan og næringsutvikling. Det er kommuneplanutvalget som er ansvarlig for å legge fram forslag til ny arealdel for bystyret.

Politisk behandling av planprogram

Forslag til planprogram har vært ute til offentlig ettersyn og kommunen har mottatt flere innspill. 
 
Det er planlagt at kommuneplanutvalget skal behandle innspill til planprogrammet 31. mai 2017. Målet er at planprogrammet vedtas. Etter dette starter jobben med å se på arealinnnspill, markagrenseinnspill osv, i tråd med det som blir fastsatt i planprogrammet. Det blir to møter i kommuneplanutvalget før sommeren: 7. juni og 21. juni. 
 

Føringer for arbeidet med revisjon

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Tlf: 37 01 30 94