Revisjon av kommuneplanens arealdel

 • Hvor skal vi bo og arbeide i framtidens Arendal?
 • Hvordan kan vi utvikle nye boområder uten bilavhengighet?
 • Hvordan sikrer vi videreutvikling av eksisterende boområder i hele kommunen?
 • Hvordan kan vi tilrettelegge for at flere går og sykler?
 • Hvordan få til spennende boligprosjekter for barnefamilier nært inntil skolene våre? 
 • Hvordan skal vi utvikle attraktive lokalsentre med tilbud om boliger, sosiale møteplasser og nærhet til butikk, service og offentlige tilbud? 
 • Hvilke friluftslivsområder er de viktigste å sikre mot utbygging?
 • Hvordan ivareta allmennhetens interesser i kystsonen?
 • Hva sikrer jordverninteressene best?
Det er kommuneplanutvalget som er ansvarlig for å legge fram forslag til ny arealdel for bystyret. Kommuneplanutvalget foreslår en strategi om «Nærhet til alt» og at 80 % av veksten skal komme i Arendal sentrum og noen prioriterte lokalsentra. Det foreslås også markagrenser. Fortetting og transformasjon framfor å ta i bruk jomfruelig mark er en annen strategi, men med kvalitet og hensyn til kulturmiljø, natur og landskap. Mer info om arealpolitikken står i planprogrammet som ble vedtatt i bystyret 22. juni 2017.
 

Innspill

Alle innspill til kommuneplanens arealdel har blitt behandlet i kommuneplanutvalget. Se referat fra kommuneplanutvalgets møter.
 

Fristen for å komme med arealinnspill var 31. mars 2017. Kommunen mottok innspill om arealbruk fra private parter og offentlige instanser. Se alle innspillene i vår kartløsning. 

Det er bestemt at 23 innspill skal utredes videre. Disse er: 

Tromøya: (8 Innspill)

 • Ubekilen (leiligheter)
 • Munkeviga(Bryggeanlegg)
 • Skarestrand/Krøglevik-(fritidsbebyggelse)
 • Rævesand (Leiligheter)
 • Abusland – (Fritidsbebygglse)
 • Spornes (Gårdsbarnehage)
 • Pusnes (kombiformål) 
 • P. Holt –(Fortetting hytteområde )  

Hisøya: (3 innspill) 

 • Tangen(Kombiformål leiligheter mm)
 • Sandvigveien (endring fra næring til bolig
 • Grønnstrukturformål i eksisterende boligområde, 

Sentrumsnært :(1 innspill)

 • Havstad/Essostasjonen (Boligformål) 
 • Nord for sentrum :(1 innspill) 
 • Nytt næringsområde/bilforretning, 
 • Øst : (8 nye innspill/1 gammelt )
 • Stuenes gård (Boligformål)
 • Lønvik/Kilsund (Boligformål)
 • Brårvik-(Boligformål) Befaring
 • Nesheim/Longum(Boligformål)
 • Saltrød/Mørfjærvn. (Boligformål) 
 • Høymyr/Furuvollen (Boligformål)
 • Vatnebu (Næringsformål)
 • Saltrødåsen/Lindvika (Boligformål)
 • Kilsund 69/166

Vest:  (1 innspill)

 • Røedsletta(Næringsformål/Bilforretning)

Følgende byggeområder i gjeldene plan er foreslått å tas ut: (Tilbakeført til landbruks- natur-og friluftsområråder (LNF) )

 • His/Willumstad
 • Klodeborgfeltet
 • Myra : B 52, B 54, B 55
 • Nersten/Hestehaven- Gjennestad
 • Omsorgsboliger på Slaabervig
 • Gerstadkollen (Tromøya) 
 • Deler av Solborg
 • Longum park (boliger)
 • Nesheia/Longum
 • Sjøverstø/Skifjell

Markagrenser

Det vil holdes et åpent møte om markagrensene 11. november. Her vil kommuneplanutvalget møte grunneiere og interessegrupper.  Utgangspunktet for møtet vil være:

 • Åsbieskogen – Østre deler 
 • Hisøya- 3 kjerneområder for friluftsliv:
  1) Rundt skolen,
  2) Ytre områder –øst for Trommestadveien/fra Heimarnes-Slåbervig)
  3) Willumstad
 • Bymarka øst: Vest og øst for ny tilførselsvei opp mot ny E-18.

Føringer for arbeidet med revisjon

Fant du det du lette etter?

Status - november

Revisjonsarbeidet pågår for fullt. Kommuneplanutvalget har hatt mange møter, hvor det har blitt avklart viktig arealpolitikk og gjort vedtak på vei mot et forslag om ny arealbruk.

I tillegg til å vurdere nye arealplaninnspill jobbes det blant annet med å ta ut byggeområder som ligger inne i gjeldende plan og forslag til markagrenser. Dette er krevende prosesser som har tatt lengre tid enn planlagt. 

Kommuneplanutvalget skal ha 3 møter før jul. Målet er å få fattet alle nødvendige vedtak som må gjøres for å tegne et nytt arealplanforslag. Dette forslaget skal skal sendes ut på høring i starten på nyåret. 

Vi har laget et kart over alle arealplaninnspill.
Klikk på området for å få mer informasjon om innspillet. 

Kontaktinfo

Tlf: 37 01 30 94