Kommunedelplan - Tidlig innsats for bedre levekår 2023 - Arendal kommune

Kommunedelplan - Tidlig innsats for bedre levekår 2023

Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 ble vedtatt i bystyremøte 28. mai 2015.
 
I tillegg til kommunedelplanen ble det laget en Levekårsrapport 2014 (PDF, 11 MB)
 

Bakgrunn

Bakgrunnen for arbeidet er nedfelt i kommunens planstrategi 2012-2016, punkt 5.3.1. som har forslag om å sette igang en felles kommunedelplan for Oppvekst og Omsorg.

Gjennom ny kommunedelplan vil kommunen samle fag og sektorer innunder en plan og fremme det tverrfaglige samarbeidet gjennom økt kunnskap og felles utarbeidelse av satsingsområder. Det systematiske folkehelsearbeidet som fremkommer gjennom “Levekårsrapport 2014” gir et grunnlag for felles forståelse om kommunens levekårsutfordringer og er et delprosjekt av prosjektet “Kommunedelplan tidlig innsats – for bedre levekår 2023”. Planen skal være alders- og diagnoseovergripende med utgangspunkt i levekår.

Årstallet 2023 er tatt i bruk på grunn av Arendal kommunes 300 årsjubileum, Arendal 2023. Levekårsarbeid er langsiktig satsing, og 2023 viser at kommunen jobber fremtidsrettet i et langsiktig perspektiv, videre forbi år 2023.

Formål

  • Etablere samhandling på tvers av fag og sektorer der felles forståelse og retning i kommunens arbeid for gode levekår og utjevning av sosial ulikhet er gjeldene
  • Ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorene som påvirker denne jamfør Folkehelseloven § 5
  • Kartlegge levekår på lavt geografisk nivå, særlig med vekt på å avdekke levekårsutfordringer
  • Studere utviklingen over tid
  • Gi grunnlag for handling gjennom planlegging og tjenesteyting

Om kommunedelplan og levekårsrapport

Planen tar for seg fem strategier for tidlig innsats. Disse strategiene skal gjenspeiles i kommunens arbeid på tvers av tjenesteområder. Som grunnlag for planen er det utarbeidet en leverkårsrapport for Arendal kommune.

Formålet med oversikt over levekår er å avdekke områder med grobunn for opphoping av levekårsproblemer. Nytt for Arendal er at kommunen er delt inn i 30 soner hvor hver sone har statistikk over levekår.

Generelt er viktig og reflektere følgende om levekårssonene:

  • Alle sonene i Arendal domineres av mennesker uten levekårsproblemer
  • I noen soner er levekårsproblemer en utfordring, og utviklingen kan bli uheldig
  • Tiltak bør settes inn i disse sonene før utviklingen går i feil retning
  • Undersøkelsen gir ikke grunnlag for å utpeke soner som er gode eller dårlige å bo i

Kunnskap om levekår i ulike områder er et grunnlag for kommunens arbeid med planlegging og tjenesteyting med mål om å utjevne levekårsforskjeller og bidra til en positiv utvikling.