Ny kommunedelplan for naturmangfold - Arendal kommune

Ny kommunedelplan for naturmangfold

Arendal kommune fikk våren 2021 tildelt midler fra Miljødirektoratet for utarbeidelse av kommunedelplan for naturmangfold. 

Hva

Naturmangfoldet har verdi både som livsgrunnlag, opplevelsesverdi og utgangspunkt for verdiskapning. Kommunene har en nøkkelrolle i å sikre at naturen blir forvaltet på en god måte og gjennom dette bidra til å stanse tapet av naturmangfold. 

Slik jobber vi

Planen skal ta utgangspunkt i kommunens egen situasjon. Vi ønsker en bred medvirkning i planarbeidet helt fra start. For å fastsette prioriterte mål, oppgaver og ambisjonsnivå har vi derfor invitert aktuelle myndigheter og foreninger til et felles møte i juni. Oppstart av planarbeidet vil bli meldt etter dette. 

Tidsplan for arbeidet

Desember 2022

Kommunedelplanen skal vedtas i bystyret. 

13. oktober 2021: varsel om oppstart og høring

Kommuneplanutvalget vedtok 13.10.2021 å varsle oppstart av kommunedelplan for naturmangfold. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Planen omfatter hele kommunen. Hovedformålet er å unngå tap av natur og artsmangfold.

Politisk sak: Kommunedelplan for naturmangfold - oppstart av planarbeid

Juni 2021:

Møte for å avklare planens målsetninger.
 


 

Kontakt oss

Prosjektleder
Gidske Houge
Rådgiver planavdelingen

Prosjektmedarbeider
Morten Foss
Landbruksrådgiver

Innspill / merknader
postmottak@arendal.kommune.no
eller
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad