Kommunedelplan for kulturminner

Planarbeidet omhandler følgende tema:

  • Bevaringsverdige parker, alléer og hager (i hovedsak hager som er allment tilgjengelige)
  • Maritime kulturminner (herunder registrering av plasser der “de båtreisende”, holdt til)
  • Krigsminner fra 2. verdenskrig
  • Uthavner

Det fremgår av planprogrammet hvilke rammer planarbeidet utføres innenfor.
Forslag til planprogram (PDF, 477 kB).

Hensikten med planarbeidet er å nå kommuneplanens mål om å gjøre kulturminner og kulturarv synlig og tilgjengelig, og å bidra til at vår lokale historie blir gjort levende for innbyggerne. Riksantikvaren og Aust-Agder fylkeskommune støtter arbeidet økonomisk.

Målet med dette varslet er at de involverte skal få vite at det nå foreslås laget slik plan, og gis mulighet til å komme med sine synspunkter, meninger, kommentarer og ideer allerede før planarbeidet igangsettes. Opplysninger om forhold som det bør tas hensyn til i planarbeidet, bør legges frem så raskt som mulig.

Videre saksbehandling

Planarbeidet gjennomføres etter reglene i plan- og bygningsloven, med vekt på medvirkning og samarbeid.
Merknader, ideer mv. som kommer inn, vil bli gjennomgått og bli en del av bakgrunnsmaterialet som skal danne grunnlaget for utarbeidelsen av planen.
Arendal kommuneplanutvalg vil snarest etter at fristen er gått ut fastsette planprogrammet.

Forslag til “kommunedelplan for kulturminner” vil så bli utarbeidet og behandlet i Arendal kommuneplanutvalg, for så å bli lagt ut til offentlig ettersyn. Partene vil da bli varslet og ha mulighet til å kommentere planforslaget. Bystyret foretar den endelige godkjenning av planforslaget, dersom det ikke er innsigelser fra andre offentlige instanser.

Tanken er å sette opp referansegrupper for hvert enkelt tema, da vi er avhengig av å få samlet informasjon fra interesseorganisasjoner, foreninger og/eller enkeltpersoner. Riksantikvaren har utarbeidet veiledningsmateriale både for kommunen og evt. registratorer. Gi beskjed dersom dere kunne tenke dere å være med på arbeidet, eller kanskje har kjennskap til andre som bør kontaktes.

Kontakt

Frist for merknader og innspill var 01.09.2015.
Ønsker du mer informasjon om planarbeidet kontakt gjerne Sølvi Haraldsen Christensen eller Nora Moberg Lillegaard.

Fant du det du lette etter?