Kommunedelplan for grønnstruktur - Arendal kommune

Kommunedelplan for grønnstruktur

Kommunedelplanen ble vedtatt i bystyret 2. mars 2005. 
Planen gir en oversikt over de viktigste områdene for utøvelse av friluftsliv og hvor vi har viktige grønnkorridorer vi bør ta hensyn til i framtidig planlegging. Videre foreslås en rekke enkelttiltak som kan bedre folks muligheter for utøvelse av friluftsliv. Den gir også føringer og premisser for plan- og byggesaksbehandling og forsøker å øke bevisstheten av hvilke verdier grønne områder innehar. 
Oppfølging av planen vil skje løpende gjennom årlige budsjettbehandlinger og politiske prioriteringer.