Miljøledelse - Arendal kommune

Miljøledelse

Den viktigste suksessfaktoren for Arendal kommunes klimaarbeid har vært at politisk og administrativ ledelse har satt høye mål for klimasatsingen i kommunen, og at dette har vært bakket opp av et enstemmig bystyre.

Klima- og energiplan som verktøy for miljøledelse

 

Miljøsertifisering som verktøy for miljøledelse

For å nå fastsatte miljømål i kommuneplanen benyttes miljøsertifisering av de kommunale enhetene. Miljøfyrtårn er valgt som det konkrete sertifiseringssystemet. De årlige rapportene for hver virksomhet til Miljøfyrtårn gir den enkelte virksomhet en oversikt over egen status på de ulike miljømålene. 
Private virksomheter benytter også Miljøfyrtårn som sertifiseringssystem. Kommunen stiller med sertifisør for de private virksomhetene, de fylkeskommunale og statlige virksomhetene.
 

Resultater

  • Norges første 0-utslipps boligområde
  • Klimanøytrale Arendal
  • Arendal som Klimapartner
  • Arendal som FN-by.
  • Miljøfyrtårnsertifisering i Arendal
  • Bruk av Metangass for produksjon av varme
  • Arendal som vertskapsby for FN-konferanser/Grønne konferanser. Samarbeid med hotellene/Miljøfyrtårn
  • Energiløsning Myra-Bråstad - Nye boligområder.
  • Satsing på lavenergihus
  • Technical Visits  

Organisering av miljøledelse i Arendal kommune

Miljøledelse utøves i dag i praksis i månedlige møter mellom ordfører, varaordfører, komiteleder, opposisjonsleder, rådmann, kommunalsjef og klima- og miljørådgiver.
 
På agendaen for disse møtene står saker av viktighet for miljøledelse i Arendal, som oppfølging av klimanøytral administrasjon, ambisjonsnivå for klima- og energiplan, prosjektutvikling og nasjonalt og internasjonalt samarbeid.  
 

Historikk

Arendal kommunes fokus på miljø startet i 1988 da kommunen gjennom Nidarkretsen bevilget forprosjektmidler til etablering av miljø-informasjonssenteret GRID-Arendal som det 5. GRID-senteret til FNs miljøprogram UNEP. Øvrige senter var lokalisert i Nairobi, Geneve, Bangkok og Souix Falls. I august 1989 ble senteret offisielt åpnet av daværende statsminister Gro Harlem Brundtland, som en norsk oppfølging til Brundtlandkommisjonens rapport. Målsettingen var å styrke FNs miljøprogram. Kommunens politiske og administrative ledelse samarbeidet tett fra starten med de nye GRID-senteret som raskt vokste til å bli Norges største FN-kontor med i dag ca. 40 ansatte. Kommunen eier sammen med GRID FN-huset i Arendal som ble åpnet i 2006. 
 
Siden 2008 har ordfører, miljørådgiver og miljøambassadør holdt en serie foredrag om byens klimaledelse nasjonalt og internasjonalt. Arendal er medlem i ICLEI og UBC og samarbeider med FNs miljøprogram UNEP. Fra 2012 er kommunen sammen med Bergen, Grimstad, Tynset og Røyken med i ZEROs spydspissprosjekt om norske kommuner og fylkeskommuner som har utmerket seg med god klimaledelse.