Grønt næringsliv - Arendal kommune

Grønt næringsliv

Klimapartnere

Arendal kommune tok i 2009 initiativ til Klimapartnere sammen med Agder fylkeskommune og GRID-Arendal. Partnerne ønsket å etablere et samarbeid med næringslivet for å bidra til at Arendal og Aust-Agder skulle stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn.
 
Nettverket har i dag 46 medlemsvirksomheter med ca. 22 000 ansatte på Agder, samt etablert seg i Hordaland og på god vei til å få med enda flere fylker. Hovedfokus er på kunnskap om trusler og muligheter klimaendringene representerer, utvikling av varer og tjenester som lavutslippssamfunnet vil etterspørre, og å feie for egen dør ved å redusere utslipp av egne klimagasser. Cirka halvparten av medlemmene ønsker også å være klimanøytrale etter FNs definisjon, det vil si de kjøper FN-godkjente klimakvoter for restutslippene etter at disse er redusert så mye som mulig
 

Utslipp og kostnader går ned

Alle medlemmene i nettverket må levere årlige klimaregnskap som viser utslipp av drivhusgasser fra egen virksomhet. Klimaregnskapet viser at samlet utslipp fra medlemmene går ned for hvert år.
 
De mest kostnadseffektive tiltakene gjøres først, og utslippskuttene er i de fleste tilfeller lønnsomme. Dette stemmer godt med beregninger som viser at ca. 25 % av de globale utslippene har en negativ kostnad. Klimapartnere viser på denne måten at det nytter å sette fokus på egne utslipp. Om alle klarte tilsvarende ville verden klare å begrense den globale oppvarmingen til to grader.
 

Tiltak

De mest vanlige tiltakene er utfasing av gamle oljekjeler, overgang til bruk av bio-energi, energieffektivisering for eksempel gjennom etterisolering, kjøp av strøm med fornybar opprinnelsesgaranti og etablering av en klimavennlig bilpark.
 

Fokus på kunnskap

Nettverket har hovedfokus på kunnskap om trusler og muligheter klimaendringene representerer. Rapporter som er relevante for medlemmene og som er produsert omfatter klimaregnskap, grønn IT, klimavennlig transport, klimavennlig arealplanlegging og fornybar strøm. Rapporter om grønne innkjøp, grønne konferanser, 0-utslippshus, avfallsbehandling og klimaledelse er under utvikling.
 
Rapportene presenteres i frokost- eller lunsjseminar med eksterne foredragsholdere, og de ansatte hos partnerbedriftene har tilgang på en egen miljøtest som er tilgjengelig på nettet, og de som klarer denne testen får utstedt et miljøbevis.
 

Utvikling av grønne varer og tjenester

Nye grønne produkter og tjenester som er initiert av nettverket omfatter blant annet utvikling av konsept for grønne konferanser, produksjonslinje for klimanøytrale publikasjoner, innkjøp av hybridbusser for mer miljøvennlig busstransport, grønn datalagring og landets første klimanøytrale kommune, fylkeskommune og fylkesmann ifølge FNs og forbrukerombudets definisjon. Nettverket har også medført oppstart av et større pilotprosjekt for klimanøytral stat.
 

Et eksempel til etterfølgelse

Etter tre års drift er Klimapartnere blitt landets største regionale nettverk med fokus på reduksjon av klimagassutslipp og utvikling av grønne varer og tjenester. Et mål som deles av de fleste regioner i Europa og utenfor. Grunnlaget for suksess har vært samarbeidet mellom private og offentlige medlemmer også når det gjelder finansiering. Interessen fra andre regioner i Norge og internasjonalt er voksende. Medlemsoversikt Klimapartnernettverket
 

Going for the Green New Deal

I samarbeid med Etablerersenteret IKS er det bygget opp et vekstmiljø av mindre bedrifter og kompetansemiljøer under vignetten ”Going for the Green New Deal” I 2012 ble dette miljøet flyttet over, videreutviklet og utvidet til omkring 40 arbeidsplasser i Eurekabygget i Sørlandet Kunnskapshavn

Kontakt oss

Klima- og miljørådgiver
Ragnhild Hammer
Tlf: 91 71 03 88