Flyktningarbeidet i Arendal kommune

I Arendal er vi mange som jobber sammen for å inkludere flyktninger som bosettes i vår kommune, både kommune, frivillighet og næringsliv. Det er Arendal Bystyre som bestemmer hvor mange flykninger vi skal ta imot hvert år. Flyktningtjenesten i Arendal er en del av NAV, og er ekspertene på å ta imot flyktninger og finne et trygt sted å bo, og følge dem opp de fem første årene i Arendal. De har også ansvar for Introduksjonsprogrammet som tilbys i samarbeid med Arendal Voksenopplæring. Enslige mindreårige flyktninger er i Arendal organisert i en egen enhet. Vi har et tett tverrfaglig samarbeid.

Fra og med 1. mars 2017 er det ingen statlige asylmottak i Arendal. 

Innbyggerreisen

Arendal kommune har laget en oversikt over de tiltak som flyktningene får i vår kommune fra vedtak om bosetting og de neste 5 årene. Vi håper dette kan være en god oversikt for alle dere som er involvert i arbeidet med å inkludere flyktningene i vår kommune. 

Inkludering av flyktninger i Arendal

Arbeid og utdanning

Alle som bor i Arendal skal få mulighet til å bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet. For flyktninger er norskkunnskaper og arbeid de to viktigste nøklene til å bli en del av det norske samfunnet. 

Kommunen har fem ressursskoler for grunnleggende norskopplæring hvor de fleste barn med innvandrerbakgrunn starter sin skolegang i Arendal, men de kan også velge å gå på sin nærskole. Voksne flyktninger og ungdommer over grunnskolealder får opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved Arendal Voksenopplæring, og forberedes for videre utdanning og for det norske arbeidslivet.

Fritid og nærmiljø
For den enkeltes muligheter til å lykkes i Norge er det viktig å ha fotfeste i flere fellesskap, ikke bare i familien, men også i lokalsamfunnet og i fritidsaktiviteter. Flyktninger har et selvstendig ansvar for å bli selvhjulpne og å tilpasse seg et nytt samfunn, men naboer og velforeninger som tar kontakt når flyktninger bosettes i deres nærmiljø, er viktige døråpnere som gjør det lettere å bli inkludert. Din innsats kan bety mer enn du aner!
 
 

Politiske saker om flyktningspørsmål

Kontakt oss

Henvendelser vedr. flyktninger og asylsøkere
Koordinator inkludering 
Elisabeth Nærestad 
Tlf: 959 94 366