Bra på skolen

Tilhørighet faglig og sosialt i fellesskapet

Ambulerende skoleteam

Hva er tilbudet: Ambulerende skoleteam tilbyr observasjon, kartlegging og veiledning av ulike pedagogiske og psykososiale utfordringer knyttet til enkeltelever og læringsmiljø. Vi er et lavterskeltilbud med rask tilbakemelding og igangsetting. Vi samarbeider tett med elever, foresatte, skolen og eventuelt andre samarbeidspartnere.
Målgruppe: Barn eller læringsmiljøer som har behov for tilbudet
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Ambulerende skoleteam

Lesestimulering - besøk biblioteket

Hva er tilbudet: Biblioteket tilbyr klassebesøk til barn i grunnskolen. Målet er lesestimulering, introduksjon til biblioteket med bokpresentasjon, omvisning i biblioteket og informasjon om biblioteket. Hver sommer inviterer vi til å delta på den nasjonale kampanjen Sommerles for å vekke leselyst og leseglede.
Målgruppe: Barn i grunnskolen
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Arendal bibliotek

Logoped

Hva er tilbudet: Hjelp til barn og ungdom som har vansker med uttale/språklyder, taleflyt og/eller stemme. Logopedene behandler barnet/den unges vansker direkte ved f.eks stamming eller uttale og veileder de voksne rundt barnet om hva det trenger av stimuli og tilrettelegging for å utvikle seg best mulig. Dersom logopedhjelp anbefales i en sakkyndig vurdering fra PPT, er logopedhjelp en rettighet.
Målgruppe: Barn og ungdom som har vansker med uttale/språklyder, taleflyt og/eller stemme.
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Logopedtjenesten

Mobbing - kommunens plikt og tilbud

Hva er tilbudet: Alle elever har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen har plikt til å gripe inn hvis noen blir mobbet. Vi har et eget mobbeombud i kommunen som kan veilede foreldre og barn i hvordan de går fram. Vi har også et beredskapsteam mot mobbing som kan hjelpe i saker hvor skolen ikke klarer å finne gode løsninger sammen med barna og foreldrene
Målgruppe: 0-16 år
Kreves vedtak: Nei
Mer info på: Mobbing i skolen

Overgang til videregående skole

Hva er tilbudet: Vi bistår ungdom i overgang mellom grunnskole og videregående skole, tilbyr støttesamtaler for ungdommen, veileder familien, og bistår i forbindelse med søknader til skole og lånekassa. Vi bistår ungdommen og familiene i møter, hjelper med tilrettelegging. Vi bidrar med å finne praksisplass, alternative opplæringstilbud og følger opp ungdommene praksis i samarbeid med videregående skole. Målet er å få flest mulig gjennom videregående opplæring.
Målgruppe: Ungdom 15 - 21 år
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Familietjenesten

SFO - dekke utgifter

Hva er tilbudet: Barnevernstjenesten kan dekke utgifter til SFO etter en kartlegging av foreldrenes økonomiske situasjon og barnets behov. Målet er å utvikle sosial kompetanse i omgivelser med trygge og faste rammer. Bidra til barnets utvikling. 
Målgruppe: Barn som har behov for tilbudet
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Barnevernstjenesten

Skolehelsetjenesten

Hva er tilbudet: Skolehelsetjenesten er tilgjengelig en eller flere dager i uka for barn/unge og deres foresatte. Helsesøster driver forebyggende helsearbeid og arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske, sosiale og seksuelle helse. Vi tilbyr samtaler, undervisning, veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og oppfølging. Helsesøster samarbeider med mange andre tjenester og henviser ved behov.
Målgruppe: Barn og unge i alder 6-16 år.
Kreves vedtak: Nei, her er det drop-in
Kontakt: Skolehelsetjenesten, kontaktinfo på hjemmesiden til den enkelte skole

Spesialundervisning - kartlegging, utredning og veiledning

Hva er tilbudet: Vi utreder hva barnet sliter med og gir  råd og veiledning om hva barnet behøver av stimuli og tilrettelegging for å utvikle seg best mulig. Vi bistår med å få henvisning til relevante helseinstanser og gir råd og veiledning om hjelpemidler. Målet er å sikre sårbare barn med spesielle behov de samme mulighetene som andre til å nå mål som er realistiske. Vi utformer en sakkyndig vurdering som gir grunnlag for lovfestede rettigheter til ekstra hjelp i barnehage og skole. Vi tilbyr også kurs og kompetanseheving til skoler og barnehager.
Målgruppe: Barn som ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen
Kreves vedtak: Ja, etter PPT sin sakkyndige vurdering kreves alltid et enkeltvedtak fra kommunen.
Kontakt: PPT
Rutiner og skjemaer: For ansatte i skolene

Særlige tilrettelegging elever i skolen

Hva er tilbudet: For elever med  store vansker som f. eks atferdsproblematikk, traumer, store lærevansker og andre funksjonsnedsettelser, tilrettelegger vi spesielt tilrettelagte tilbud rundt enkeltelever. Tilbudet kan også involvere annet personell enn lærere som f.eks vernepleiere. Elever på mellomtrinnet kan for eksempel be om å få én annerledes skoledag på Hovetun alternative opplæringssted (PDF, 2 MB)
Målgruppe: Elever i grunnskolen
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Den enkelte skole

Trivselsledere/Friminutt-tiltak

Hva er tilbudet: Forebyggende arbeid. Aktivitet i friminutt, sosialt forebyggende tiltak
Målgruppe: Elever i grunnskolen
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Den enkelte skole