Bra i barnehagen

Tilhørighet faglig og sosialt i fellesskapet

Barnehage - dekke utgifter

Hva er tilbudet: Barnevernstjenesten kan dekke utgifter til barnehage etter en kartlegging av foreldrenes økonomiske situasjon og barnets behov. Å gå i barnehage skal bidra til barnets utvikling gjennom at det utvikler sosial kompetanse i omgivelser med trygge og faste rammer.
Målgruppe: Foreldre med en økonomisk vanskelig situasjon
Kreves vedtak: Ja
KontaktBarnevernstjenesten

Barnehage - hjelp til å søke barnehageplass

Hva er tilbudet: Stab oppvekst - barnehage kan gi foreldre hjelp til å søke om barnehageplass.
Målgruppe: Foreldre 
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Stab oppvekst - barnehage

Barnehage - redusert foreldrebetaling

Hva er tilbudet: Gratis kjernetid og gradering av barnehagepris i forhold til foresattes inntekt. Målet er å gi et barnehagetilbud til alle barn. 
Målgruppe: Barn som har foresatte med lavere inntekt enn inntektsgrensen for maks barnehagepris. 
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Stab oppvekst - barnehage

Barnehage - oppstartsamtaler

Hva er tilbudet: Alle barnehager skal ha oppstartsamtaler med foreldre før barnet begynner i barnehage.
Målgruppe: Foreldre som har barn som skal begynne i barnehage
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Barnehagene
Rutiner/verktøy: Invitasjon og kartleggingsskjema

Spesialpedagogisk hjelp

Hva er tilbudet: Hvis barnet ditt har særskilte behov, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp, uavhengig om barnet går i barnehagen eller ikke.
Målgruppe: Barn med særskilte behov 0-6 år
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: PPT

Spesialpedagogisk hjelp - sakkyndig vurdering

Hva er tilbudet: Vi utreder hva barnet sliter med og gir råd og veiledning om hva barnet behøver av stimuli og tilrettelegging for å utvikle seg best mulig. Vi bistår med å få henvisning til relevante helseinstanser og gir råd og veiledning om gjeldende hjelpemidler. Målet er å sikre sårbare barn med spesielle behov de samme mulighetene som andre til å nå mål som er realistiske. Vi utformer en sakkyndig vurdering som gir grunnlag for lovfestede rettigheter til ekstra hjelp i barnehage og skole. Vi tilbyr også kurs og kompetanseheving til skoler og barnehager.
Målgruppe: Barn som ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen
Kreves vedtak: Ja, etter PPT sin sakkyndige vurdering kreves alltid et enkeltvedtak fra kommunen.
Kontakt: PPT

Spesialpedagogisk hjelp - skyss

Hva er tilbudet: Vi henter og bringer til og fra barnehagen. Tilbudet gis i egen bil med samme sjåfør hver dag. Målet er å sikre at barnet kan møte i barnehagen for å motta spesialpedagogisk hjelp.
Målgruppe: Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Pedagogisk fagteam

Spesialpedagogisk hjelp - vedtak

Hva er tilbudet: Vi fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp til barnet etter § 19 i Barnehageloven. Foresatte får brev som inneholder en beskrivelse av hvordan det spesialpedagogiske tilbudet skal organiseres og hvilke mål som skal oppnås. Det står også hva det skal gis hjelp til og hvordan hjelpen skal utføres. Målet er å sikre at barn får den hjelpen de trenger når behovet melder seg
Målgruppe: Barn med rett på spesialpedagogisk hjelp
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Pedagogisk fagteam

Språkopplæring minoritetsspråklige barn

Hva er tilbudet: Veileder/spesialpedagog jobber med konkrete tiltak som styrker den norskspråklige utviklingen hos minoritetsspråklige barn i barnehagen. Tiltakene gis i form dialog og konkrete råd og tips for hvordan ansatte og foreldre kan hjelpe å utvikle norskkunnskapene hos barna.
Målgruppe: Minoritetsspråklige barn
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Pedagogisk fagteam