Om BTI-prosjektet

Hva skal prosjektet bidra til?

Vi skal lage en felles samhandlingsmodell for bedre tverrfaglig innsats. BTI-modellen skal styrke det systematiske arbeidet med barn, unge og gravide det er knyttet bekymringer til.  Målet med arbeidet er å sikre:

 1. tidlig innsats
 2. helhetlig og koordinert oppfølging av barn, unge og familier som det er knyttet bekymring uten at det blir brudd i oppfølgingen.
 3. at barn, unge og familier blir hørt i saker som handler om dem

I løpet av prosjektet skal vi lage gode verktøy som kan hjelpe oss i arbeidet videre. 

Hva har vi gjort og hva gjør vi framover?

Samling for BTI-kontakter

Mai 2019
Arendal Bystyre har vedtatt at alle tjenester i kommunen som jobber med barn, unge og familier skal ha en BTI-kontakt som skal være en ressurs for sine kolleger i oppfølgingen av barn og unge som vi er bekymret for. Vi inviterer også private barnehager og friskolene til å være med i dette nettverket, for her er det viktig at vi alle jobber sammen!

Nyhetsbrev nr 1 - april 2019

Vi er glade for å kunne gi alle dere som jobber med barn og unge i Arendal kommune vårt første nyhetsbrev om BTI-arbeidet. (PDF, 267 kB)

Klikk for stort bilde

BTI nivå 3 - Hva er innbyggernes opplevelser av medvirkning og samhandling?

April 2019

Vi inviterer familier som følges opp av flere ulike tjenester til å dele med oss hvordan de opplever hjelpen de får, om hjelpen møter behovene de har og hvordan de opplever at de ulike tjenestene samhandler. Innsikt i innbyggernes erfaringer er viktg i dette utviklingsarbeidet, for som Søren Kirkegaard så klokt skrev:

For i sannhet å kunne hjelpe en annen,
må jeg forstå mer enn han,
men dog vel først og fremst forstå
det, han forstår.

Handlingsveileder og verktøy lanseres

Mars 2019
Prosjektgruppe for BTI nivå 0,1,2 lanserer en felles handlingsveileder for alle tjenester som jobber med barn og unge. Verktøyene skal hjelpe oss med å gripe tak i undringen vår, få samtykke til å invitere inn andre tjenester og gjøre det tydelig hva som er avtalt og hvem som har ansvar for å følge opp. 

BTI-undersøkelsen i uke 10

Alle som jobber med barn og unge blir bedt om å vurdere egen kompetanse om å håndtere bekymring for barn og unge. 

KoRus gjennomfører undersøkelsen og analyserer resultatene. 

BTI nivå 3 - Evaluering av oppvekstteam

Februar 2019

Arendal kommune har ett oppvekstteam 0-6 år og hver skole skal ha oppvekstteam 6-16 år. Evaluering av disse viser at de fungerer svært ulikt, og vi sikrer ikke likeverdig tilbud til alle barn og unge. De teamene som fungerer bra kjennetegnes av:

 • tydelig ledelse
 • regelmessige møtetidspunkt
 • at tverrfaglig kompetanse er tilstede
 • at alle hører det samme
 • at barn og foresattes meninger og ønsker kommer tydelig fram

Styringsgruppe BTI vurderer organisering, mandat og struktur for oppvekstteam videre

Oppstart BTI-prosjektet

I oktober 2018 startet vi prosjektarbeidet med 2 prosjektgrupper og 1 styringsgruppe.Klikk for stort bilde

Omorganisering - bystyrevedtak september 2018

I september 2018 fulgte bystyret opp saken fra juni om  "Felles arbeid til beste for barn/unge og deres familier i Arendal kommune", og vedtok organisatoriske endringer.

Fra 1.1.2019 opprettes sektor barn, unge og familier som omfatter: Barnehager, skoler, spesialpedagogiske tjenester, forebyggende tjenester, barnevern, samt avlastning og bosetting. Her er nytt organisasjonskart

Allmøte

I august 2018 inviterte rådmannen tilt allmøte for medarbeidere i alle berørte tjenester. Se presentasjon (PDF, 963 kB)

Felles innsats for barn, unge og familier - bystyrevedtak i juni 2018.

Gjennom vinteren og våren 2018 ble det gjennomført to store prosesser - begge sakene ble behandlet i bystyrets møte i juni 2018. 

Felles arbeid til det beste for barn/unge og deres familier i Arendal kommune. Bystyret fattet vedtak om å bruke BTI som modell i arbeidet for bedre tverrfaglig innsats.

Evaluering av tjenester til familier med barn med nedsatt funksjonsevne og sammensatte behov

Arbeidsverksted nr. 4 - april 2018

Fylkesmannen presentere tilsynsrapporten «Historien om Stina» fra drapet på Sørlandssenteret. Med fokus på samhandling, medvirkning, styring og ledelse gjennomførte vi SWOT-analyse på ulike måter å organisere tjenester til barn, unge og familier på.

Arbeidsverksted nr. 3 - februar 2018

TIl dette arbeidet utformet vi en tjenesteoversikt over alle tilbud og tjenester rettet mot barn, ung og foreldre i Arendal kommune og vi utformet kjennetegn på at barn og unge har det bra både hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden (PDF, 89 kB)

Arbeidsverksted nr 2 - desember 2017

Vi ble enige om at et overordnet mål for kommunens arbeid er at alle barn og unge skal få den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden. Vi ble introdusert for BTI-modellen av KoRus og diskuterte hva som skal være vårt felles mål og verdigrunnlag i arbeidet med barn og unge. Dette ble konklusjonen:

 • Arendal kommune skal ha en helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier
 • Barns egenverdi er viktig for alle kommunens tjenester for barn og unge
 • Barn og unge skal bli hørt i saker som omhandler dem selv
 • Gode liv skapes hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden
 • God psykisk helse er en viktig forutsetning for læring
 • Foresatte er viktige ressurspersoner
 • Alle som jobber med barn og unge kan være den ene!

Arbeidsverksted nr 1 - august 2017

Arbeidsverkstedet pekte på viktige svakheter i kommunens arbeid med barn og unge:

 • Variert kvalitet på oppvekstteam
 • Manglende systematikk i samhandling og ledelsestrykk på samhandling
 • Mange opplevde å bli henvist videre
 • Mangler m.h.t. at barn og unge skal bli hørt i i egne saker
 • Manglende informasjonsflyt mellom tjenester
 • Lite evaluering – virker det vi gjør?
 • Ikke felles mål for arbeidet for barn, unge og deres familier

Vi diskuterte hvilke grep vi bør gjøre framover for å styrke samhandlingen

 • Behov for en felles tydelig retning for arbeidet med barn og unge
 • Kulturen må bære preg av tillit, respekt og anerkjennelse for ulik  kompetanse
 • Gode rutiner for informasjonsdeling, taushetsplikten må ikke bli til hinder for samhandling
 • Barnets beste må være i sentrum når tjenestene samhandler

Bedre samhandling krever bred involvering

Vår 2017
Lederlaget konkluderer med at det ikke er nok å evaluere arbeidet som gjøres i tjenestene som jobber med barn og unges psykiske helse, men at vi må se på samhandlingen mellom alle de ulike tjenestene som jobber med barn og unge for sammen å fine bedre måter å sikre tidlig innsats og god tverrfaglig samhandling. Involvering og tverrfaglig diskusjon må til!

Vår 2017 - Fylkesmannens tilsyn

Fylkesmannens tilsyn avdekket at Arendal kommune ikke sikrer et faglig forsvarlig tilbud for barn (7-12 år) som er i ferd med å utvikle psykiske vansker.

 

Prosjektets organisering

BTI-prosjektet består av en styringsgruppe ledet av kommunalsjef barn, unge og familier. I tillegg har vi delt opp arbeidet i 2 prosjektgrupper, en gruppe jobber med BTI nivå 0, 1 og 2 og en gruppe jobber med BTI nivå 3. Prosjektleder BTI leder de to prosjektgruppene og er sekretær for styringsgruppa. 

BTI - en regional satsing

Høsten 2017 ble BTI valgt ut som ett av fire hovedsatsingsområder i folkehelseprogrammet i Agder, og samarbeid med andre kommuner i regionen ble etablert gjennom prosjektsatsingen BTI Agder.  Arendal kommune er en del av dette samarbeidet.

KoRus Sør (Kompetansesenter rus – region sør) har ansvar for nasjonal koordinering av arbeidet med BTI modellen, og tilbyr kommunene som ønsker å ta modellen i bruk veiledning. Nettsiden forebygging.no er kompetanseportal for BTI.

Ønsker du å vite mer om arbeidet?

Vi kommer gjerne ut til din arbeidsplass for å fortelle mer om BTI og hvordan dere kan jobbe videre med dette. Ta kontakt med prosjektleder, så avtaler vi et møte.

Vi er også glade for spørsmål, innspill eller kommentarer. Send oss gjerne en e-post eller gi oss innspill ved å klikke på knappen Fant du det du lette etter som du finner nederst på alle våre nettsider.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Har du spørsmål eller innspill?
Ta gjerne kontakt med oss. 

Styringsgruppe for BTI

Roar Aaserud, kommunalsjef  barn, unge og familier
Tlf. 928 37 683

Elisabeth Nærestad, prosjektleder BTI
Tlf. 959 94 366

Inger Mari Sørvig, enhetsleder spesialpedagogiske tjenester

Carl Jakob Hansen, enhetsleder forebyggende tjenester

Jan Aksel Tjønnvåg, avdelingsleder familietjenesten

May Karin Holanger, avdelingsleder helsestasjonen

Gunn Alice Andersen, barnehagesjef

Øystein Neegaard, skolesjef

Iris Anette Olsen, enhetsleder barnevern