Småbåthavn Engene, His

Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan. Formålet er småbåthavn og næringsvirksomhet. Frist for merknader 01. mars 2024.

Kommuneplanutvalget vedtok i kommuneplanutvalgsmøte 10. januar 2024, PS 3/2024 å legge forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn, jfr. pbl. § 12-11.

Formål

Formålet med planen er å tilrettelegge for en ny småbåthavn med inn til 20 båtplasser samt å kunne omdisponere deler av driftsbygget på eiendommen til næringsvirksomhet som servering, overnatting og/eller gårdsbutikk. 

Merknader/frist 1. mars 2024

Sakens dokumenter ligger ute til gjennomlesning på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2, fra 19. januar til 1. mars 2024.  

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig til Arendal kommune.

Send innspill pr. post

Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad,

Send innspill pr. e-post

postmottak@arendal.kommune.no