Kommunedelplan for naturmangfold

Ny kommuneplan for naturmangfold er ute på høring. Frist for merknader er 5. april. 

Høring av planforslag

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 31.01.2024 å legge forslag til kommunedelplan for naturmangfold ut til offentlig ettersyn. Planforslaget ligger ute på høring i 8 uker med høringsfrist 5. april.  

Planforslaget tar for seg de globale truslene mot naturmangfold som er listet opp av FNs naturpanel og ser på hvordan disse truslene fremstår på lokalt plan. Videre tar planforslaget for seg kommunens nåværende arbeid med natur, og hvordan Arendal kommune som myndighetsutøver, forvalter, grunneier og initiativtaker kan jobbe mer for å sikre naturmiljøet.

Planforslaget består kun av en planbeskrivelse med forslag til tiltak. Det er ikke utarbeidet forslag til plankart og bestemmelser, og planforslaget er derfor ikke juridisk bindende. 

Planen består av tre hoveddeler:  

  • Den første delen omhandler det store trusselbildet og bakgrunnen for at det er behov for en egen naturmangfoldplan.
  • Den andre delen går inn i de fem hovedtruslene som er listet av FNs naturpanel. Her forsøker vi å relatere hvordan trusselbildet fremstår lokalt i Arendal. 
  • Den tredje delen handler om hvordan Arendal kommune i dag arbeider med saker som omhandler eller har konsekvenser for naturmiljø. Kommunen har flere roller; som myndighetsutøver, forvalter, grunneier og initiativtaker. De foreslåtte tiltakene er rettet mot hva kommunen selv kan gjøre bedre innenfor sine egne roller. Det blir ikke foreslått tiltak som ligger utenfor kommunens myndighetsområde.

Les alle saksdokumentene på eInnsyn

Planforslaget er også lagt ut i papir på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2. Høringsperioden er fra 09.02.24 til 05.04.24.

Frist for merknader

Eventuelle merknader må sendes skriftlig til postmottak@arendal.kommune.no, eller Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad innen 5. april 2024.

Hva

Naturmangfoldet har verdi både som livsgrunnlag, opplevelsesverdi og utgangspunkt for verdiskapning. Kommunene har en nøkkelrolle i å sikre at naturen blir forvaltet på en god måte og gjennom dette bidra til å stanse tapet av naturmangfold. 

Tidsplan for arbeidet

Juni 2024

Kommunedelplanen skal vedtas av bystyret.

11. mars 2024

Det vil bli avholdt et folkemøte i forbindelse med høringen. Mer informasjon kommer.  

Høring av planforslag

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 31.01.2024 å legge forslag til kommunedelplan for naturmangfold ut til offentlig ettersyn. Planforslaget ligger ute på høring i 8 uker med høringsfrist 5. april.  

Planforslaget tar for seg de globale truslene mot naturmangfold som er listet opp av FNs naturpanel og ser på hvordan disse truslene fremstår på lokalt plan. Videre tar planforslaget for seg kommunens nåværende arbeid med natur, og hvordan Arendal kommune som myndighetsutøver, forvalter, grunneier og initiativtaker kan jobbe mer for å sikre naturmiljøet.

Planforslaget består kun av en planbeskrivelse med forslag til tiltak. Det er ikke utarbeidet forslag til plankart og bestemmelser, og planforslaget er derfor ikke juridisk bindende. 

Planen består av tre hoveddeler:  

  • Den første delen omhandler det store trusselbildet og bakgrunnen for at det er behov for en egen naturmangfoldplan.
  • Den andre delen går inn i de fem hovedtruslene som er listet av FNs naturpanel. Her forsøker vi å relatere hvordan trusselbildet fremstår lokalt i Arendal. 
  • Den tredje delen handler om hvordan Arendal kommune i dag arbeider med saker som omhandler eller har konsekvenser for naturmiljø. Kommunen har flere roller; som myndighetsutøver, forvalter, grunneier og initiativtaker. De foreslåtte tiltakene er rettet mot hva kommunen selv kan gjøre bedre innenfor sine egne roller. Det blir ikke foreslått tiltak som ligger utenfor kommunens myndighetsområde.

Les planbeskrivelsen
Les alle saksdokumentene på eInnsyn

Planforslaget er også lagt ut i papir på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2. Høringsperioden er fra 09.02.24 til 05.04.24.

Frist for merknader

Eventuelle merknader må sendes skriftlig til postmottak@arendal.kommune.no, eller Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad innen 5. april 2024.

13. oktober 2021: varsel om oppstart og høring

Kommuneplanutvalget vedtok 13.10.2021 å varsle oppstart av kommunedelplan for naturmangfold. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Planen omfatter hele kommunen. Hovedformålet er å unngå tap av natur og artsmangfold.

Politisk sak: Kommunedelplan for naturmangfold - oppstart av planarbeid

Desember 2022

Kommunedelplanen skal vedtas i bystyret. 

Juni 2021

Arendal kommune fikk våren 2021 tildelt midler fra Miljødirektoratet for utarbeidelse av kommunedelplan for naturmangfold. 
Møte for å avklare planens målsetninger.