Oversiktskart
Oversiktskart

Spikkelia, Rykene - vedtatt 17.11.2011

Detaljert plan - eneboliger, rekkehus og flermannsboliger

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Arendal bystyret i møte den 17.11.11, sak 11/153 følgende reguleringsplaner med bestemmelser.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig. 

Forslag til plankart

Planområdet er på ca 14 daa og ligger ca
1 km nord for Rykene sentrum.  Planen legger opp til oppføring av eneboliger, rekkehus og flermannsboliger på ca 9 daa av arealet som gir muligheter for 25 boenheter til sammen.

Vedtaket i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-11, 12-12 (planen og tilhørende bestemmelser) kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuell klage fremsettes skriftlig for kommuneplanutvalget og sendes til:
Arendal kommune
Postboks 780 Stoa
4809 Arendal
, eller postmottak@arendal.kommune.no innen 20.12.11.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.

Sakens dokumenter: