Pusnesheia boligområde - Varsel om detaljregulering

Varsel om oppstart av detaljplan og forhandlinger om utbyggingsavtale - frist 01.11.11

Melding om regulering etter plan- og bygningslovens § 12-8 og melding om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale etter § 17-4

Tiltakshaver er Pusnes Vekst AS. Tiltakshavers kontaktperson er Bård Gjertsen.

Kartskisse PusnesheiaOmråde avsatt til boligformål i reguleringsplan vedtatt av Arendal bystyre 26.05.11 vil bli disponert til konsentrert småhusbebyggelse, evt. også leilighetsbygg/blokker.

Planen vil inneholde forslag til tiltak for å øke tilgjengeligheten og mulighetene for ferdsel og rekreasjon i friområdene. Det er aktuelt å tilrettelegge for båtplasser langs land i Styrsvika.

Det er avholdt oppstartmøte med administrasjonen i Arendal kommune den 30.08.11. Det er ikke funnet grunnlag for å utarbeide planprogram/konsekvensutredning
for planen/tiltaket.

Kartutsnitt med avgrensning av planområdet følger vedlagt sammen med en nedskalert kopi av gjeldende reguleringsplan.

Eventuelle merknader til meldingen sendes innen 01.11.11 til:
Asplan Viak AS
Postboks 701 Stoa
4808 Arendal
eller e-post til: roar.melsorn@asplanviak.no

 

Kontakt

Sentralbord: 37 01 30 00
postmottak@arendal.kommune.no

Besøksadresse:
Sam Eydes plass 2
4809 Arendal