Varsel om oppstart av detaljplan - Arendal kirkegård

Frist for merknader 26.04.2012

Det kunngjøres her ved at nevnte område tas opp til regulering, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-3.

KartskissePlanforslaget faller ikke inn under kravet til konsekvensutredning, jf pbl §4-2. Området er i kommuneplanen vist som grav- og urnelund, nåværende og grav- og urnelund, fremtidig. Deler av arealet er vist som hensynssone bevaring kulturmiljø. Totalt areal er 247 da. Planområdet er avgrenset som vist på kart.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til:
Asplan Viak AS, v/Aud Wefald,
tlf. 952 13 037,
e-post: aud.wefald@asplanviak.no

Skriftlige synspunkter som har betydning for planarbeidet skal sendes skriftlig til:

Asplan Viak AS
Postboks 393, sentrum
3701 Skien

med kopi til:
Arendal kommune,  Arealplan
Serviceboks 650
4809 Arendal innen 26.04.2012