Forslag til detaljplan - Arendal Herregaard Breidablikk, Tromøy

Formål: Bolig-, fritids- og reiselivsbebyggelse

Planutvalget vedtok i møte 18.08.2011, sak PS 128/11 å legge nevnte planforslag med bestemmelser, datert 29.06.2011 ut til offentlig ettersyn.

Forslag til plankartPlanforslaget fremmes som en detaljreguleringsplan. Hensikten med forslaget er å videreutvikle eksisterende herregaarden til et moderne reiselivsanlegg i en større regional målestokk.

Arendal Herregaard ligger på Tromøya,
ca. 9 km utenfor Arendal sentrum. Hotellet ligger på et høydedrag ca. 250m fra Spornesstranda og ved inngangen til Hoveodden. Området ligger med god utsikt mot havet. Hele planområdet er på ca. 130 daa, mens planlagt område tilknyttet Arendal Herregaard inkl. hovedatkomst , parkering og annen relevant veiareal utgjør ca. 50daa . Planområdet avgrenses i nord av Fv192, og i syd og vest av Fv201.  

Tiltakshaver er Sudrheim gruppen v/ Ove Trøen som har engasjert Heggelund & Koxvold AS Arkitekter MNAL til å utarbeide et reguleringsplanforslag for Arendal Herregaard.  

Revidert planforslag
I det offentlige ettersynet av planforslaget i perioden 25.08.2011 – 12.10.2011 kom det totalt inn 31 merknader.

For å imøtekomme innsigelsene og merknadene ble planforslaget betydelig endret og det ble utarbeidet et revidert planforslag. Endringene var av den størrelse at det utløste behov for et begrenset ettersyn.

Planen ble sendt ut på et begrenset ettersyn den 28.06.2013 med frist for innspill den 08.08.13. Fristen ble forlenget til 15.10.13 etter forespørsel fra Aust-Agder Fylkeskommune.

Planen er nå under behandling.
Saksbehandler: Klara Malene Vangsnes, tlf. 37 01 37 88

Sakens dokumenter: